အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအစိုးရခ်င္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံ

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာအိုႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာစိတ္ဓာတ္စြမ္းအား အျပည့္ျဖင့္ အေျခခံညာကို ခိုင္မာ၍ ေလးစားတန္ဖိုးထားထိုက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာၾကား