ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ဥေရာပသံုးႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း အမွတ္တရမ်ား

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အက်ဥ္း