ကုိယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုယ္ေရးအရာရွိ ခန္႔အပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၆) ကို သမၼတရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ထားျပီး ျဖစ္သည္။

 

ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ား သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရုံးမ်ားသို႔ပါ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရာတြင္ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္အား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္ ျဖန္႔ေဝျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 

ညႊန္ၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-