ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကား

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃၁
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံမွာၾကားသည္။


ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တို္င္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကုိ သိရွိရပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ လူငယ္မ်ားကို လူညြန္႔တံုးေစပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုမို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုအဖဲြ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုအားထည့္ ေဆာင္ရြက္သြားေစလိုပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ UN Convention ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။


မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစေရး အတြက္ အသိပညာေပးျခင္း၊ စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။


ေဒသဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရးအဖဲြ႕မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ဖြဲဲ႕စည္းသြားရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသမွစိတ္ပါ၀င္စားသူ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ေရးစနစ္က်င့္သုံး၍ လိုအပ္သလို စီမံခန္႔ခြဲသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအထူးအဖြဲ႕ကုိ သီးျခားဖဲြ႕စည္း၍ ဗဟိုအဖြဲ႕မွ တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးကို အရွိန္အဟုန္တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။


ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေဒါက္တာသက္ခိုင္၀င္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဌာနႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးႏုိင္ေဆြဦး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္သန္းသင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ကုိကိုဦး၊ တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာ လုံၿခဳံေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္း၊ ဗဟိုအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး မူးယစ္ေဆး ၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ယာယီရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္တို႔ တက္ေရာက္ ၾကသည္။