ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ MYANMAR-EU ECONOMIC FORUM ဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၆

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ MYANMAR-EU ECONOMIC FORUM ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ KEMPINSKI ဟုိတယ္၌က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္မ်ဳိးႏွင့္ ဦးေအာင္ထူး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. KRISTIAN SCHMIDT ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥေရာပကုန္သည္ ႀကီးမ်ားအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Myanmar - EU Economic Forum ကို စီစဥ္က်င္းပေပးေသာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုဖိုရမ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသြားႏိုင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးလက္ရွိ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူဝါဒတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး အစရွိသည့္ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါေၾကာင္း။
ထို႔ျပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရး အပါအဝင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒ သည္ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မၽွတမွန္ကန္စြာ ခြဲေဝအသုံးခ်ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး မူေဘာင္တစ္ခုကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ မူဝါဒက ပံ့ပိုးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Asian Development Outlook 2018 အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုးတက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ တိုးတက္လာရ ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန ဆက္လက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းက႑ ပိုမိုခိုင္မာလာျခင္း၊ ပို႔ကုန္တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ သုံးစြဲႏိုင္စြမ္း ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈသည္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ဦးေရအားျဖင့္ ၃ ဒႆမ ၄ သန္းထိ ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဝယ္လိုအား ျမင့္မားလာျခင္း ကလည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ထားရွိပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝန္းက်င္ဖန္တီးႏိုင္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း အခါအခြင့္သင့္ခိုက္တြင္ အနည္းငယ္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကိုလည္း ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ၿပီး အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ စသည့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေသာ၊ ပိုမိုေျဖေလၽွာ႔ေပးထားေသာ၊ ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ကို ရရွိ ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္အရလည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္လည္း လြယ္ကူေစမည့္အျပင္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုမိုၿပီး လုပ္သာ ကိုင္သာရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပုံတင္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ မွစတင္ၿပီး အာဏာ သက္ဝင္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အေျခအေန ဖန္တီး ခြင့္မ်ားရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို ခင္းက်င္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဥပေဒမူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုခိုင္မာ ထိေရာက္လာမည္ဟု အျပည့္အဝ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။
မိမိတို႔အေနျဖင့္ အီးယူမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အားလုံးကို ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦက႑၊ လယ္ယာက႑၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းအင္က႑ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံခန္႔ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္မႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏ ၈ ဒသမ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ လည္ပတ္ေနသည့္ ဥေရာပသမဂၢ ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ ရွိပါေၾကာင္း။

ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ ယခုက်င္းပမည့္ ဖိုရမ္ ေအာင္ျမင္ ပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္သြားႏိုင္ပါေစ ေၾကာင္း ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Kristian Schmidt က အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံ အမတ္ႀကီး H.E.Mr.Kristian Schmidt ၊ EU-ASEAN Business Council ဥကၠ႒ Mr.Donald Kanak ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း ၊ EuroCham Myanmar မွ ဥကၠ႒ Mr.David Levrat ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ EU-ASEAN Business Council ဥကၠ႒ Mr.Donald Kanak ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၾကၿပီး EuroCham Myanmar မွ ဥကၠ႒ Mr.David Levrat က ႀကဳိဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ Euro Cham Myanmar မွ ဥကၠ႒ Mr.David Levrat တို႔က MYANMAR-EU ECONOMIC FORUM ကို ေမာင္းတီး၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
MYANMAR-EU ECONOMIC FORUM ကို ေခါင္းစဥ္ ၁၂ ခုျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအခန္းက႑၊ လူမႈေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑၊ ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးက႑၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ ေရးက႑၊ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးက႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ ဥပေဒေရးရာက႑၊ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားက႑ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကသည္။