ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္-၂၀၁၈ သို႔ တက္ေရာက္

Printer-friendly versionSend by email

 

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၂

 

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္-၂၀၁၈ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္ဗဟိုဌာန-၂ ၌ က်င္းပရာအမ်ဳိးသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 

အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚစုစုလြင္၊ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 

အခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အစည္းအေဝးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေနရာတြင္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသားခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို ယမန္ႏွစ္က (၂) ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပစဥ္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမည္ဟုယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္း။

 

ယခုကြန္ဖရင့္၌ ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ခရီးသြားထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္အခြန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနည္း ပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရးတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လာမည့္ အနာဂတ္အလား အလာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာစာတမ္းရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑အလိုက္ မည္သို႔ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို Round Table ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားမည္ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးရရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ဟုသိရွိရပါေၾကာင္း။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွမိမိတို႔၏အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အေကာင္းဆုံးႏွင့္ ထိထိမိမိရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကိုမည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကမည္ဆိုသည့္ အျမင္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း တစ္ခုစနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္Feasibility Study၊Project Proposal၊ Brainstorming Workshop မ်ားကိုျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေရတိုေရရွည္စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာစဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

 

အာဆီယံေဒသ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုၾကည့္ပါက အာဆီယံေဒသကို ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ေရာက္ရွိမႈ ဦးေရသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၅သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၅သန္းရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ လာေရာက္ၾကသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားကိုၾကည့္ပါက အာဆီယံေဒသအတြင္းအျပန္အလွန္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ (Intra ASEAN Travel)က၄၂ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္သင့္သည္ဟုေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္အမ်ားဆုံးလာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ပါက အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔မွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီအစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ မိမိ္တို႔အေနျဖင့္ ယခုလိုခရီးသြား ဧည့္သည္ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားအထူးTarget ထားၿပီးဧည့္သည္ ပိုမိုလာေရာက္ရန္ ယခုထက္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

 

ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားတြင္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ျပသ ႏိုင္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ပါဝင္ျပသႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာရန္ပုံေငြမ်ားရရွိေရးသည္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ က႑စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဆာင္႐ြက္ေနရ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝခ်ထားမႈအပိုင္းတြင္လုံေလာက္စြာခြဲေဝေပးရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းကလည္းမိမိတို႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာၾကရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈလြယ္ကူေစရန္ နည္းအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဆေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရဆိပ္ႏွင့္ေလဆိပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ ဝင္ထြက္ေပါက္ ဂိတ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သုိ႔ ဗီဇာစနစ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဗီဇာ ေၾကးမ်ားေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းစသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ တိုးျမင့္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာ တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားဝင္ေရာက္မႈနည္းေသာ္လည္းအာဆီယံ+၃ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး၎(၃)ႏိုင္ငံကိုဗီဇာစနစ္မ်ားေျဖေလၽွာ႔ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

 

 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံကိုကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ခ်င္စရာေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ကမၻာက ပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိလာေအာင္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈအမ်ားအျပားျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကိုပိုမိုေၾကာ္ျငာသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္းမိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ားႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ မပိုေစဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားေပးရေသာတန္ေၾကးႏွင့္ မိမိဘက္က ျပန္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ထိုက္တန္ရန္ (Value for Money)အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

 

ပုံမွန္ဧည့္သည္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစ ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္ေနရာတြင္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လည္ပတ္စရာမ်ား၊ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေလ့လာစရာအသစ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမၽွ လည္ပတ္ေသာ ရက္ပိုၾကာၿပီးေငြေၾကးလည္းပိုမိုသုံးစြဲလာၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး က႑ေပါင္းစုံအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔သည္ Public Private Partnership ပုံစံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ပိုမိုလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ National Branding ကို Imageေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေၾကာ္ျငာလုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ ပါက ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သတင္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ေရရွည္တည္တံ့ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကိုလည္းသတိထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရး ဘက္ကို ဦးစားေပးပါကလည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ ႏိုင္သကဲ့သို႔ စီးပြားေရးကိုအေလးေပးလြန္းပါကလည္း မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အတြက္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ဟန္ခ်က္ညီညီတိုးတက္လာေအာင္ စီစဥ္ႀကံဆၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးစဥ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား ပိုမိုစိတ္ခ်မ္းသာစြာသြားလာေနထိုင္လည္ပတ္ႏိုင္ၾကရန္ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး၊ လက္ေတြ႕က်ၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာအစီအမံမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပၾကၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့့္္ အႀကံေကာင္းမ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳေပးၾကပါဟု ေျပာၾကားသည္။

 

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ျမန္မာႏို္င္ငံခရီးသြားကြန္ဖရင့္ - ၂၀၁၈ အထိမ္း အမွတ္ လက္ေဆာင္ကိုေပးအပ္သည္။

 

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတို႔သည္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကသည္။

 

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန - ၂ အတြင္း ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကိုလွည့္လည္ၾကည့္ရွဳၾကသည္။

 

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ - ၂၀၁၈ ကိုေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္က်င္းပၾကသည္။

 

ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးစီးပြားေရး မူဝါဒတြင္ ပါ၀င္ရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ အေရးပါမႈကို ေပၚလြင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကိုပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားမၽွေဝခံစားႏိုင္ၾကရန္ ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။