မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၀


မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းသုိ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဦးေအာင္ကိုျမင့္၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတက ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ကမၻာ့အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၀) အရ ကမၻာ့လူဦးေရသန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မသန္စြမ္းမႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးခံစားေနၾကရပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမ်ားနည္းတူ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီရရွိခံစားမႈ နည္းပါးျခင္းအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ ၀င္ေငြမလုံေလာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါ ေၾကာင္း။

ထုိသို႔ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အျပင္ မသန္စြမ္းသူတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္အားလုံး ညီမွ်စြာအျပည့္အ၀ရရွိေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာအား ပိုမိုေလးစားမႈရွိေစရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႀကီးက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျချပဳသည့္ တရားမွ်တမႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူတန္း ေစ့ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈတို႔ကို ျပည့္မီစြာရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ (၇၀/၂၀၁၇)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား သြားလာရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္သြားရန္၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား Free Education ခံစားရရွိေစရန္ အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ရန္ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ပထမ အႀကိမ္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္အတြက္ ကနဦး ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း၊ ယင္းအစည္းအေ၀း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအရ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ေရး၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေအာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ Department for International Development (UK)၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို လည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မသန္စြမ္းသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္‌ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ မသန္စြမ္းမႈအလိုက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာတြင္ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္အတြက္ မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္အႏွိပ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံ ကိန္း၊ အၾကားအာ႐ုံမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္း မီ ရရွိႏိုင္ေရးစီမံကိန္း၊ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာစီမံကိန္း၊ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေဒါင္းဆင္ဒ႐ုန္းကေလးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဥပေဒ ေရးရာ၊ မသန္စြမ္းမႈအသိပညာ၊ ရပ္႐ြာအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔က ေမြးရာ ပါ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကို ရရွိလာသည့္ အေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး မသန္ စြမ္းသူမ်ား၏ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ သင့္ပါေၾကာင္း။

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ၂၀၃၀ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္း အထဲတြင္ပါသည့္ ပန္းတိုင္ (၁၇)ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပည့္မီ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား သာမက လူသားထုတစ္ရပ္လုံး စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းပါ၀င္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေသခ်ာေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ေဒသတစ္ခု(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတစ္ခု ဟန္ခ်က္ ညီညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေနာက္က်က်န္ရစ္ မေန ေစရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

ယေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံ ေတြ႕ေနရၿပီး ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ‌ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ကူညီျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္တန္းတူ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၀င္ ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ခံႏိုင္စြမ္းေသာလူ႔ေဘာင္သို႔ အားလုံးပါ၀င္ေျပာင္းလဲစို႔”ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါ အ၀င္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ရရွိထားသည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းမွာ ၾကားလိုပါေၾကာင္း။

မသန္စြမ္းမႈအက်ဳံးဝင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္ မ်ားေအာင္ျမင္ရန္၊ အားလုံးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္၊ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ခ်န္လွပ္မထားဘဲ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္၊ အတားအဆီးကင္းေသာ လုပ္ငန္း၊ အလုပ္ ေနရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား လက္လွမ္းမီ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အံ့မခန္းတိုးတက္ ေနသည့္ အတတ္ပညာႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ဘ၀ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားမႈ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘ၀ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကိုျမင့္က ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပည့္ အ၀ ခံစားခြင့္ရရွိေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး၊ မူ၀ါဒပိုင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်မွတ္ေရးစသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္က်င္းပရာ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားမွ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီး အကဲမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။