ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဆုိင္ရာဖုိရမ္သို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဆုိင္ရာဖုိရမ္သို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၂

အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒဆုိင္ရာဖုိရမ္ကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟို႒ာန(၂)၌ က်င္းပရာအမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

 

ဖုိရမ္သို႔ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 

ဖုိရမ္တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ သည့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ရာအေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ(၅၁)သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရသိပ္သည္းမႈအေနျဖင့္ ေျမဧရိယာတစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာတြင္ လူဦးေရ(၈၁)ဦးခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လာအိုႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈဒုတိယအနည္းဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မိမိတို႔လူသားမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ျဖစ္တည္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအက်ဆုံးသဘာဝသယံဇာတအရင္း အျမစ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ တိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ မရဘဲအကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရွိသည့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ကိုသတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ကုလသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕(FAO)၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမၻာ့ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈႏွင့္ ေျမဆီလႊာယိုယြင္းပ်က္စီးမႈအေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ လူတစ္ဦးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေျမဧရိယာ သုည ဒသမ ၁၈ ဟက္တာ ခန္႔သာရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ထက္ဝက္ခန္႔က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထက္ဝက္ခန္႔ ထပ္မံက်ဆင္းသြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း။

 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ေျမသယံဇာတမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္အသုံးခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒကို အမ်ားျပည္သူပါဝင္မႈႏွင့္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကမရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒသတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ေျမယာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္တိုးတက္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္တက် ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

 

ယခုအခါ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒပါရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ ေကာင္စီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲရာ၌ အစိုးရကစီမံခန္႔ခြဲသည့္ေျမမ်ား အတြင္း ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကဳံရျခင္း၊ ေျမဧရိယာက်ယ္ျပန္႔စြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳမေပးႏိုင္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ျခင္း၊ က႑အလိုက္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိျခင္း၊ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္းျခင္း၊ အဂတိတရားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ အသိပညာေပးရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္ ေျမအသုံးခ်မႈဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ေရးဆြဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ပါဝင္အတည္ျပဳ ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေျမသယံဇာတအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမပုံမ်ားတိက် မွန္ကန္မႈမရွိျခင္း၊ ေျမျပင္၌လက္ေတြ႕စီမံခန္႔ခြဲရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ဆက္စပ္႒ာနမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းစသည့္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကဳံ ေနရပါေၾကာင္း။

 

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒပါရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအဆိုပါဥပေဒမ်ားကို လႊမ္းျခဳံသည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

 

အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ ထားသည့္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာ ေျမဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီတို႔အၾကား ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုက လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအားေကာင္းလာေစၿပီး လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ခိုင္မာမႈကိစၥမွာလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမူဝါဒႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာ ဗ်ဴဟာတုိ႔တြင္ ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္(၁၄)ခုခ်မွတ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းပင္မလုပ္ငန္းစဥ္(၁၄)ခု ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ထုိ႔ျပင္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လုံလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ေနရာတြင္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျဖစ္ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ (၁၀)ခ်က္၊ တတိယအစည္းအေဝးတြင္ (၂)ခ်က္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေျမယာက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရး၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေစေရး၊ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲသည့္ေနရာတြင္ ထည့္သြင္းအသိ အမွတ္ျပဳအကာ အကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အျခားေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ (၂၁)ရာစုပင္လုံ ညီလာခံကထြက္ေပၚလာသည့္ မူဝါဒသေဘာတူညီမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထိေရာက္ စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရတိုေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္၊ အမ်ိဳးသားေျမ အသုံးခ်မႈမူဝါဒကိုအေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေျမအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ရည္႐ြယ္၍ ယခုအမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒဆိုင္ရာဖိုရမ္ကိုက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒပါရည္႐ြယ္ခ်က္၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ေျမယာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ ယေန႔ဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ဝိုင္းဝန္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

 

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒထြက္ေပၚလာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပခန္းကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈသည္။

 

ထို႔ေနာက္ ဖိုရမ္ကိုဆက္လက္က်င္းပရာအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူ မ်ားက အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒျဖစ္ေပၚလာပံု၊ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒပါ အေရးႀကီးေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး ေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ အမ်ဳိးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန၊ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဇုန္မ်ားေရးဆြဲအသံုးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေျမအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနမႈ၊ အမ်ဳိးသား ေျမပံုစနစ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေျမပံုစနစ္တည္ေထာင္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒဖိုရမ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္အထိ က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ဖိုရမ္ဒုတိယေန႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာ ေျမယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူႏွင့္သစ္ေတာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈေကာင္စီက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။