ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၆

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္လတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ဝင္းဦး၊ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ အတူယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ ေတာ္မွတပ္မေတာ္ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာၾကရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ သုိ႔ေရာက္ရွိၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖဲြ႕အား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးစိန္ထြန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဆန္းလင္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးလွသန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမေကြးေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕၊တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ က မိမိအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သို႔လာေရာက္စဥ္ မိမိ၏ဦးတည္ခ်က္ကို ပထမဦးစြာရွင္းလင္း တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးသည့္အခါ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမိန္႔ခြန္း၏အႏွစ္ သာရကိုျပန္လည္ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရန္အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ဌာနဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကိုတည့္မတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိုပိုမိုႏိွမ္နင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ား ေလ့လြင့္ဆံုးရံူးမႈမရိွေစရန္စီမံခန္႔ခြဲရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒမဲ့သိမ္း ဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကးရရိွ ေရးတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါ ေၾကာင္း။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးသစၥာကိုေစာင့္သိၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွက်ခံသံုးစြဲသည့္ လစာ၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အျခား ခံစားခြင့္မ်ားကိုခံစားၾကရပါေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္မွ်မွ်တတသံုးစြဲၾကရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ တာ၀န္မ်ားကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္လိုပါေၾကာင္း၊ လက္ရိွႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ရန္သူမဟုတ္မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမဟုတ္ဘဲအခြင့္ အလမ္းေကာင္းမ်ား သာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ယခုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းေနရမည္ မဟုတ္ဘဲ မျဖစ္မေန အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရလိုက္ပါေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းေကာင္းမွႏိုင္ငံေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ အက်င့္ စရိုက္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘ၀လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္း သာယာမႈရိွေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမျဖစ္ေစေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးစီးေခါင္း ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္သလိုလမ္းညႊန္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရာထမ္းအမႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သဟဇာတျဖစ္ စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CSO၊ NGO ႏွင့္ မီဒီယာအားလံုးက လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္၀ိုင္း၀န္းကူညီမွသာေအာင္ျမင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတြင္လည္း ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္တရားစီရင္ေရးျဖစ္ ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ျပည္ေထာင္စု တရား စီရင္ေရး ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ရာတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အာဏာရိွသူမ်ား၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကင္းရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ၿပီးတရားမွ်တေသာတရားစီရင္ေရးျဖစ္မွသာ ျပည္သူမ်ားကပိုမို ယံုၾကည္ကိုးစားလာၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသအတြက္အမွန္တကယ္အက်ိဳးရိွ မရိွ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရိွ မရိွ ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီ မညီ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္း မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းၾကရန္လိုအပ္ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ စြက္ဖက္မႈ မရွိရန္ ဂရုျပဳၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အဂတိကင္းစင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာသားရင္သား၊ ဆူႀကံဳ႕နိမ့္ျမင့္မခြဲျခား ဘဲေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကင္းစင္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစေရးအတြက္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ မ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း။

မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးအပုိင္းတြင္ တရားဥပေဒအထက္တြင္မည္သူ မွ်မရိွေစရဆိုသည့္အတိုင္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ၾက ေစလိုပါေၾကာင္း၊ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ CSO၊ NGOႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေစ လိုပါေၾကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာရိွသူမ်ား၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးတြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူး သတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာန ကိုဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျပည္သူတို႔၏တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေနၿပီး ထိေရာက္စြာဆက္လက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသံုးစြဲရာတြင္ ေလလြင့္မႈမရိွေစေရး၊ ေဒသအတြက္အက်ိဳး ရိွ မရိွ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေပးႏိုင္ၾကရန္ႏွင့္ တည့္မတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကိုအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ သည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္ ေဒသအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္း မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သံုးစြဲႏိုင္ေရးစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ တည့္မတ္ေပးေစလိုပါ ေၾကာင္း။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအတိုင္းတိက်မွန္ကန္စြာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔လိုအပ္သလိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထံ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ ျပည္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ ေနရာဌာနမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွေနသည္ဟု မွတ္ယူၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္တာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ သားမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခြင့္ အေရးကိုလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔က်ရာတာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္း ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကိုျမင့္မားေစပါေၾကာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ ေဟာင္းတစ္ခုမွ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္သို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရပါ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရိွ ေစေရးအတြက္အားလံုး၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ေအာင္မိုးညိဳ က တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာ က လႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအ ေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိန္ထြန္း က တရားလႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပၾက သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ က တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တုိ႔ ၏ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီေခၚယူေဆာင္ရြက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအ ေနျဖင့္ဥပေဒကိုမသိ၍ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ လုပ္ေဆာင္မိပါက အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆို မ်ားေမးျမန္းတင္သြင္းျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီစိစစ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အမႈအခင္းမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာတရားစီရင္ေရးျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးအညီအမွ်ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာၿပီး ကာကြယ္ျမႇင့္ တင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွန္ကန္ျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႕ကို ပိုမိုဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ သြားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မေကြးၿမိဳ႕မွ တပ္မေတာ္အထူး ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာရာ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၾကသည္။