ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းႏွင့္ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ တို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

Printer-friendly versionSend by email

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းႏွင့္ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ တို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ
ပဲခူး ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္း တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းႏွင့္ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ တို႔တြင္ သဘာ၀အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။

ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတသည္ ပဲခူးေဒသ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကဳိဆိုၾကၿပီး စခန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာဂၽြန္ေရႊဘက စခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့မႈ၊ ဆင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားမႈႏွင့္ စခန္းသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ၎ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းက လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက "ကမာၻတည္သေရႊ႕ ျမန္မာ့ဆင္ ရတနာမ်ား တည္ရွိေနရမည္" ဟူသည့္ ဆင္စခန္းမ်ား၏ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေဒသတြင္းရွိ ဆင္ ေကာင္ေရကို ေလ်ာ့က်မသြားေအာင္ႏွင့္ တိုးတက္လာေအာင္ အေလးထား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေတာရိုင္းဆင္မ်ား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံရမႈ မရွိေစေရး အတြက္ သစ္ေတာလံုၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ စခန္းအတြင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ဆင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အပန္းေျဖေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာေရ၀ပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္း (Ramsar Convention)၏ အသိအမွတ္ျပဳ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ သုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေရ၀ပ္ ေဒသ ပညာေပးျပခန္း၌ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ႐ုပ္လံုးသြင္း ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္ခံ ေဆးရည္စိမ္ထားသည့္ မ်ဳိးစိတ္ နမူနာမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မိုးယြန္းႀကီးအင္းအတြင္းရွိ ေဆာင္းခိုငွက္ မ်ား လာေရာက္က်က္စားေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ မိုးယြန္းႀကီးအင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းယုက ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းရွိ ဇီ၀ မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ၊ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား လာေရာက္က်က္စားမႈႏွင့္ မိုးယြန္းႀကီး အင္း ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ေရႊျပည္ေအးကုမၸဏီလီမီတက္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္ က မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း သဘာ၀အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ႏိုင္ငံတကာေရ၀ပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္း ေရး အဖြဲ႕အစည္း (Ramsar Convention)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး Ramsar Site အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ယခုေဒသ၌ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ ေရ၀ပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ မိုးယြန္းႀကီးအင္းသည္ စံျပေဘးမဲ့ေတာ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိုးယြန္းႀကီးအင္းအတြင္းရွိ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အင္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အသိပညာ ေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ Vocational Training မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ပဲခူးခ႐ိုင္ ပဲခူးၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေ၀ါ ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္းတည္ရွိၿပီး ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၄၀(၂၅၆၀၀၀ ဧက) က်ယ္၀န္း၍ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ "မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ" အျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။

မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာကို ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းခိုငွက္ မ်ား၏ က်က္စားနယ္ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသန မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေရ၀ပ္ေဒသ ေဂဟစနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။