ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ေျမအား မူလေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ေျမအား မူလေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

အမ္း - ေအာက္တုိဘာ ၁၁

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ဦးလွေက်ာ္၊ ဦးေက်ာ္လင္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟုိးတုိ႔ႏွင့္အတူ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အမ္းၿမိဳ႕ ေရႊအမ္း ေတာင္ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ေျမ ၃၀၀ဒသမ၁၈ ဧကအား မူလေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ ပံုစံ(၃)မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ဦးလွေက်ာ္၊ ဦးေက်ာ္လင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၊ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ သည့္ေျမမ်ား လက္ခံ ရယူသည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အမွာစကားေျပာၾကား၌ “ယေန႔အခမ္းအနားသည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္အမွတ္(၃၇၃) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံသည့္ ေျမဧရိယာ (၃၀၀ဒသမ၁၈)ဧကကို မူလေတာင္သူ (၄၁)ဦး လက္ဝယ္သို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပုံစံ-၃)မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည့္ အခမ္းအနားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား၊ အျခားေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္ကို ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူဝါဒ၊လုပ္ငန္းစဥ္(၅၂)ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။ ေျမယာကိစၥသည္ စာရြက္စာတမ္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီၫြတ္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းအခ်ိန္ယူရပါေၾကာင္း။ မွန္ကန္ေသခ်ာရန္လည္းလိုေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လမ္းညြန္မွာၾကားထားသည့္အတိုင္း က႐ုဏာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး တရားမၽွ တမႈ ရရွိေအာင္ အတတ္နိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ျပည္သူအမ်ား၏ လူမႈစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ညီညြတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က႐ုဏာႏွင့္ယွဥ္သည့္ တရားမၽွတမႈရွိရန္လည္း ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အဂတိ တရားကင္းစင္ရန္ လိုပါေၾကာင္း။

လယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမသည္ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္တမၽွတန္ဖိုးရွိလွသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သည္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိအေျခခံသည့္ မိမိတုိ႔နိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွအေရးႀကီး ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ယင္းလုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူ မ်ား၊ ေျမယာမဲ့ျပည္သူမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္မာလာေစရန္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ အေလးထားစီမံေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ ေကာင္စီအေန ျဖင့္လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးကို အက်ိဳးျပဳနိုင္မည့္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို လႊမ္းျခဳံသည့္အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းနိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနပါေၾကာင္း။

ယခုကဲ့သုိ႔ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံ ေျမမ်ားအား မူလေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလက္ထဲကို ျပန္လည္ေပးအပ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ၾကသည့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးက တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳး စီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမင့္တင္ ေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံပိုလၽွံသည္သာမက ျပည္ပသို႔ ေစ်းကြက္ရွာထိုးေဖာက္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔နိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီး တစ္တပ္တစ္အား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသည့္ ေျမယာမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ အျပည့္အဝ အသုံးခ်ျခင္းအားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာလုံျခဳံစြာ ေနထိုင္ရကာ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ မ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း သိမ္းဆည္းေျမဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တပ္ကိုယ္စားလွယ္က အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမ ၃၀၀ဒသမ၁၈ ဧကအတြက္ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက အမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ လင္ပန္းက် ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၅ ဦးကိုယ္စား ေတာင္သူတစ္ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က အမ္းၿမိဳ႕နယ္ လင္ပန္းက်ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၅ ဦးကိုယ္စား ေတာင္သူတစ္ဦးအားလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟုိးက အမ္းၿမိဳ႕နယ္ လင္ပန္းက်ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၁ ဦးကိုယ္စား ေတာင္သူတစ္ဦးအားလည္းေကာင္း ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပံုစံ(၃)မ်ားကို အသီးသီး ေပးအပ္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ယာယီပံုစံ(၃) လက္ခံရရွိေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စား ေတာင္သူဦးၾကည္ေမာင္က ေက်းဇူးတင္ စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေတာင္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေတြ-အမ္းကားလမ္းမေပၚရွိ ဒါးလက္ေခ်ာင္းတံတား တည္ေဆာက္ေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေတြ-အမ္းကားလမ္းမေပၚရွိ ဒါးလက္ေခ်ာင္းတံတားကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွစတင္ကာ တည္ေဆာက္ေရး(၂)၊တံတားအထူးအဖဲြ႔(၇)မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တံတားအရွည္ေပ ၉၆၀ရွိၿပီး သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအမ်ဳိးအစားျဖစ္ကာ ယာဥ္သြားလမ္းအက်ယ္ ၂၄၊ လူသြားလမ္းအက်ယ္ တစ္ဖက္ ၃ ေပ၊ ခြင့္ျပဳယာဥ္ အေလးခ်ိန္ ၇၅ တန္ ရွိၿပီး ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေတြ-ရန္ကုန္ကားလမ္းမေပၚရွိ ရာေမာင္တံတားသို႔သြားေရာက္ၿပီး တံတားအႀကီးစား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။