ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာစာရင္းအင္းဖိုရမ္ (၂၀၁၈) သို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂

ျမန္မာစာရင္းအင္းဖိုရမ္(၂၀၁၈)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂)၌ က်င္းပရာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ဖိုရမ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဖုိရမ္တြင္ ဒုတိယသမၼတက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္ကို ကမၻာ့စာရင္းအင္းေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ World Statistics Day ကို (၅)ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ က်င္းပသည့္ ဖိုရမ္ကို "Better Data, Better Statistics, Better Lives: Transforming Data Culture in Myanmar" ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းအင္းပညာ (Statistics Literacy) တိုးျမႇင့္ေစရန္၊ စာရင္းအခ်က္အလက္ ယဥ္ေက်းမႈ (Data Culture) မ်ား ျပန္႔ပြားေစရန္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ စာရင္းအင္းဥပေဒအရ စာရင္းအင္းပညာရပ္အား ျမႇင့္တင္ရန္၊ စာရင္းအင္း ထုတ္ေဝသူမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ရန္၊ စာရင္းအင္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိေစရန္၊ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား စာရင္းအင္းက႑ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ Statistics Quiz မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေရးကိစၥသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းစနစ္ အရည္အေသြးျပည့္ဝမွသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ လူမႈစီးပြား သုေတသန ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရွားပါးသည့္ သယံဇာတမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ထိေရာက္သည့္ ခြဲေဝမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လာလွ်င္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္မွသာ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ ႏွင့္ စြန္႔စားရမႈ (Risk Management) တို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စိတ္ခ်ယုံၾကည္ကိုးစားရသည့္ စာရင္းအင္းမ်ားမရွိျခင္းသည္ ရွားပါးသည့္ သယံဇာတ ခြဲေဝရာတြင္ လြဲမွားေစႏိုင္သည့္အျပင္ မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားလည္း မွားယြင္းေစႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လူသားရင္းျမစ္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးယႏၲရားမ်ားႏွင့္ Statistics Literacy ကို မူဝါဒအားျဖင့္ အထူး အာ႐ုံစိုက္ျခင္း၊ စာရင္းအင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းသက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္း စသည့္ အရင္းအႏွီးမ်ား စိုက္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
စာရင္းအင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေနျဖင့္ စာရင္းအင္းဥပေဒကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၂ဝ၁၈ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က မၾကာမီ နည္းဥပေဒထြက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းဥပေဒအရ စာရင္းအင္းမူဝါဒအႏွစ္ခ်ဳပ္ (Statistical Policy Brief) ႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ (National Strategy for Development of Statistics-NSDS) ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ (NSDS Core Strategies) ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီသို႔ အတည္ျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေရးသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အားေပးေဆာင္႐ြက္ ရမည္ဟု စီးပြားေရးရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းက႑ တိုးတက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Horizontal Cooperation) ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (Vertical Cooperation) မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းအင္း ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလ်ားလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေနျဖင့္ စာရင္းအင္းက႑မ်ားအလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁ဝ)ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုဆုိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ NSDS Action Plan ကို Living Document အေနျဖင့္ ထားရွိၿပီး အသီးသီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ Stakeholders မ်ားအေနျဖင့္လည္း စာရင္းအင္းက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းအင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအၾကား Data Culture ေမြးျမဴရန္ႏွင့္တိုးတက္ပြားမ်ားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာစာရင္းအင္းဌာနမ်ားအၾကား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္လည္း ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက နာယကအျဖစ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး စာရင္းအင္းမွန္ကန္ေစေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ စာရင္းအင္းပုံစံ၊ အထားအသို ညီၫြတ္မွန္ကန္ေစေရးတို႔အတြက္ ဗဟိုႏွင့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းသည့္ ေဒါင္လိုက္ပူးေပါင္းမႈကို စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း One Stop Data Hub ျဖစ္ေပၚေစေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူေနမႈဘဝမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္အတြက္ စာရင္းအင္းရလဒ္ မ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္သူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ သုံးစြဲသူမ်ားအၾကား လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Statistics User-Provider Relations တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေျခခံျဖစ္သည့္ စာရင္းအင္းမ်ားေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈရွိေစရန္၊ အခ်ိန္မီရရွိေစရန္၊ ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ စာရင္းအင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ စီးပြားေရး လူမႈေရးအေျခအေန မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လက္ေတြ႕က်သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္လည္း အရည္အေသြးရွိသည့္ စာရင္းအင္း မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္က႑မ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ား၊ ဦးစားေပးမ်ားအျဖစ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္လည္း စာရင္းအင္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါပါေၾကာင္း၊ "Better Data, Better Statistics, Better Lives" ဆိုသည့္အတိုင္း စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို အရည္အေသြးျမင့္ပါမွ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝမ်ား ပိုမိုအဆင့္အတန္း ျမင့္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

"စာရင္းဇယားကိန္းဂဏန္းမ်ားတိက်မွန္ကန္ေရး" အတြက္ လူမႈ-စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စုံရန္အတြက္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ ျပဳစုျခင္း၊ ခြဲျခားဆန္းစစ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝစြာ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈတိုးျမႇင့္ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းအင္းနယ္ပယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ စစ္တမ္း (Survey) မ်ား ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား ျပည့္စုံမွန္ကန္ေစေရး၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစႏိုင္ေရးသည္အေရးပါပါေၾကာင္း။

စာရင္းအင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္တတ္ေစရန္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာအသိပညာ (Statistical Literacy) ကို ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားတြင္ သာမက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား စသည့္ရင္းျမစ္မ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည့္ၾကားက တတ္ႏိုင္သမွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အထိေရာက္ဆုံး အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။ “From Data to Policy” ဆိုသည့္အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မူဝါဒအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္သုံးတတ္လွ်င္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ရလဒ္ ျပန္လည္ရရွိခ်က္သည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္အတြက္ Better Data, Better Statistics, Better Lives: Transforming Data Culture in Myanmar" ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ စာရင္းအင္းမွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေရး ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ Stakeholder မ်ားအေနျဖင့္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေရးဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ Ms. Janet Jackson တုိ႔က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၾကၿပီး ကုလသမဂၢ အာရွပစိဖိတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္မွ Ms. Gemma က စာရင္းအင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက ကမၻာ့စာရင္းအင္းေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ သုတဉာဏ္စမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရွိခဲ့သည့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအဖြဲ႕ကို ဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ Ms. Janet Jackson တုိ႔က ဒုတိယဆုႏွင့္ တတိယဆုရရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအဖြဲ႕ကုိ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းဆုိင္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွတ္တမ္းကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ခင္းက်င္း ျပသထားသည့္ ျပခန္းကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာစာရင္းအင္းဖုိရမ္ကို ဆက္လက္က်င္းပရာ စာရင္းအင္းပညာ အသိပညာေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ Round Table Discussion ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ စာတမ္း (၁၅) ေစာင္ ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းအင္း၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ (MMSIS) ျပသျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။