ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၅

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး( 6th ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises - 6th ACCMSME Meeting) ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ဦးလွေက်ာ္၊ ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိန္း၊ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အလွည့္က် ဥကၠ႒ Mr. Lor Sathya ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (6th ACCMSME) ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခြင့္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း။

အာဆီယံ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (ASEAN SME Agency Working Group -SMEWG)ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ရာ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း (micro)မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ အျခား ASEAN Working Group မ်ားႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ( ACCMSME )အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (Micro, Small and Medium Enterprises – MSME) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ရန္ရည္႐ြယ္၍ “အာဆီယံ ၂၀၁၆ -၂၀၂၅ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” ကို ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း ။

ယေန႔က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း MSME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း MSME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္မွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ရရွိေစေရး ပံ့ပိုးကူညီရန္၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အထိ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ထိန္းေက်ာင္းသြားရန္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အားေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္ႏွင့္အညီ ရည္မွန္းထားသည့္ရလဒ္မ်ား ရရွိေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ တိုင္းတာရမည့္အဓိကေသာ့ခ်က္မွတ္တိုင္ (Key Performance Indicators) မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေသာ့ခ်က္မွတ္တိုင္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ နယ္ေျမ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားသည့္ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာဆီယံေဒသအတြင္းတြင္ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ဘက္ေပါင္းစုံတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမင့္မားဆုံး အာဆီယံအသိုက္အဝန္းျဖစ္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

အာဆီယံ MSME မ်ားတြင္ ဦးစားေပးက႑ (၁၂) ခုရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါက႑မ်ားမွ (၇)ခုသည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ က႑မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္(၅)ခုမွာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ MSME မ်ားတြင္ ခရီးသြားက႑၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္က႑၊ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားက႑ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာက႑မ်ား အမ်ားဆုံး ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။
ခရီးသြားက႑၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္က႑မ်ားရွိ MSME မ်ားအၾကား အနာဂတ္ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ Supply Linkage မ်ားအပါအဝင္ အျခားအခြင့္အေရး မ်ားျဖစ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္း MSME က႑မ်ား အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ား၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအရ အျခား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မလုံေလာက္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္အတန္းအရ လုံေလာက္သည့္ စြမ္းရည္မရွိမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္မႈစသည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း။

အဆိုပါ “အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းအားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္း ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ရယူၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္” ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ MSME မ်ားေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ (ACCMSME) အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအလိုက္ ေရေျမအေနအထား၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ကြာျခားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကြာျခားမႈမ်ားကို အားသာခ်က္အျဖစ္အသုံးခ်ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္အထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ တိုးတက္သည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ဖန္တီးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ (ACCMSME) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ MSME က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံ MSME က႑မ်ား၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံ ေကာင္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိ MSME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ MSME မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး၊ နည္းပညာ ရရွိႏိုင္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြႏိုင္ေရး၊ MSME လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပိုင္းမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ႏွစ္တိုႏွစ္လတ္ “Quick Win” က႑မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေန႐ုံသာမက ေရရွည္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ က႑မ်ားကို Twin-Track လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ယေန႔ကာလသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလေရာက္ရိွၿပီျဖစ္၍ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ Phase I ၏ ခရီးတစ္ဝက္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးသမၽွ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ေရွ႕(၂)ႏွစ္တာကာလအတြက္ တိက်သည့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား လ်ာထား ေရးဆြဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ (ACCMSME) ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားအနက္ အေသးစား၊ အငယ္စား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈဗဟိုဌာန (SME Service Centre) ၊ အခြန္အခႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာမက္လုံးေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား (Tax and Financial Incentive Scheme) ၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး (Digital Economy)၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး (Sustainability of Micro Enterprises)မ်ားကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (Champion Countries)ျဖင့္ဦးေဆာင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိရွိရသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း။

ယခုက်င္းပသည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (6th ACCMSME)ႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံေဒသတြင္း MSME မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွားႏွင့္ OECD ၊ USAID ၊ GIZ အစရွိေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အလွည့္က်ဥကၠ႒ Mr. Lor Sathya က အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ဦးေဆာင္၍ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္က်င္းပသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း MSME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ GIZ ႏွင့္ MSME လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရး သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း (ERIA) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း (MRI)တို႔ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အႀကံေပးေကာင္စီ(ASEAN BAC) ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အာဆီယံ လမ္းညြန္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရး အႀကံေပးေကာင္စီ(ASEAN BAC)ႏွင့္ Online Academy တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။