ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈဆု၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈဆု၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၇

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ယေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel MAX ၌ က်င္းပရာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ဇနီး ေဒါက္တာေရႊလႊမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ဦးလွေမာ္ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေခတ္စနစ္မ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲသည္ ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ကို ဌာနႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ အႀကိမ္ (၃၀)ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစြာခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံ၍ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလအစစ္အမွန္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အျမန္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾက သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ တရားမၽွတမႈရရွိေအာင္ ေစတနာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္အရင္းခံ၍ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္သလို မျဖစ္ေစဘဲ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ က်င့္သုံးႏိုင္ေရးႏွင့္ ကူညီ ထိန္းေၾကာင္းေပးေရးအတြက္သာ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားျမစ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး၊ ျပည္သူမ်ားကအစိုးရႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ အားကိုး ယုံၾကည္မႈ တိုးပြားလာေစေရးႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအလိုက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျပဳႏိုင္ေရးကို ရည္႐ြယ္၍ ျပည္သူ႕အတြက္ OSS ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံး (One Stop Shops) (၃၁၆)႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ယခုကဲ့သို႔ စုေပါင္းပါဝင္ထမ္းေဆာင္မႈပုံစံျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား နားလည္ယုံၾကည္မႈ တိုးတက္ခိုင္မာလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအားကိုးယုံၾကည္ရသည့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမၽွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါဟု တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားလိုပါေၾကာင္း။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းအားလုံးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား စနစ္တက်လည္ပတ္ႏိုင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာ၍ လူေနမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ဟူသည့္ ဌာန၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ အလိုက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ရွိမႈ ဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဆႏၵဂတိဟူသည့္ မိမိခ်စ္ခင္သူဘက္မွ မ်က္ႏွာလိုက္၍ အမွားမွန္း သိလ်က္ျဖင့္ အမွန္ဟုဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေဒါသဂတိဟူသည့္ မိမိမုန္းသူျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္ကို အမွားဟုဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ဘယာဂတိဟူသည့္ လာမည့္ေဘးကိုေတြးေၾကာက္၍ မိမိအား ရန္ရွာႏိုင္သူကို ဘက္လိုက္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ေမာဟဂတိဟူသည့္ အမွား အမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အမွန္ကိုအမွား၊ အမွားကိုအမွန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း စသည့္ အဂတိ(၄)ပါးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ အတၱမ်ားကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားသျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အထူး တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္ ဌာနျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အျခားဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေပး ရသည့္ ဌာနျဖစ္သည့္အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စံနမူနာျပ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ေနၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ပိုမို ယုံၾကည္အားကိုးလာၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါ၊ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ ႐ိုင္းပင္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ထြက္ေပၚလာေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူ႕ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပး ၾကရာတြင္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ေျပာင္းလဲလာေရး၊ ျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္၊ မည္သည္တို႔ကို လိုလား ေတာင့္တ ေနၾကသည္ ဆိုသည္တို႔ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအၾကား ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားသည့္ အစိုးရယႏၲရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ၫႊန္ၾကားမွသာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားေထာက္ျပေ၀ဖန္မွသာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေပးအပ္သည့္တာဝန္မ်ားကို ကိုယ္စီထမ္းေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီး၊ ေသြးကြဲေစႏိုင္သည့္ ျပဳမူေျပာဆိုေနထိုင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရင္းႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကအားထားရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားႏိုင္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားသစ္မ်ားေမြးျမဴၿပီး ျပည္သူႏွင့္အတူ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တက္ညီလက္ညီ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကပါဟု မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရံုးမ်ားမွ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည့္ ရံုး(၄) ရံုးကို ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ က ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈရံုး အထိမ္းအမွတ္ Logo ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယဆု ရရွိၾကသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးကိုးၿမိဳ႕ႏွင့္ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္) ၿမိဳ႕တို႔ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈထူးခၽြန္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသင္တန္းေက်ာင္း(မဂၤလာဒံု)တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ထမ္း အဆင့္(၂) လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈)တြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိၾကသူမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ က ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး/ ဦးစီးအရာရွိမ်ား လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈)ႏွင့္ ဗဟို၀န္ထမ္း တကၠသိုလ္၌ ဖြင့္လွစ္သည့္ စာေရး၀န္ထမ္းအေျခခံသင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသင္တန္းေက်ာင္း(မဂၤလာဒံု) တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၀န္ထမ္း အဆင့္(၂) လုပ္ငန္းအႀကိဳသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၇)တြင္ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိၾကသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ျမင့္ က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသင္တန္းေက်ာင္း(မဂၤလာဒံု) တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ထမ္း အဆင့္(၂) လုပ္ငန္းအႀကိဳသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၇)တြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိၾကသူမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သင္တန္းေက်ာင္း(မဂၤလာဒံု)တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ထမ္း အဆင့္(၁) လုပ္ငန္းခြင္၀င္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈)တြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိၾကသူမ်ားကို လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ က ေဖ်ာ္ေျဖေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ႏွင့္ဇနီး ေဒါက္တာေရႊလႊမ္းတို႔က ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။