ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)သို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္း အေ၀း (၁/၂၀၁၉)ကိုယေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာအမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယသမၼတက အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေနာက္ ယခုအႀကိမ္အပါအ၀င္ အစည္းအေ၀း(၉)ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္၊ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ ေရအရင္းအျမစ္က႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအခက္အခဲမ်ားရွိပါက ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိုင္းဝန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းအမ်ားစုကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊က်န္ရွိေနေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး (၃/၂၀၁၈)တြင္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေရေျမာင္း မ်ား ပိတ္ဆို႔မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစနစ္တက် အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေစေရးအတြက္ စည္းကမ္း ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္၊ ေ႐ႊက်င္ျမစ္၊ဘီးလင္းျမစ္၊ တနသၤာရီျမစ္ႏွင့္ ေဒါင္းျမဴးေခ်ာင္းတို႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေလ်ာ့ပါးေရး အစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဆည္မ်ား၏ၾကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးရန္၊ ဆည္မ်ား၏ေအာက္ဘက္တြင္ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးရန္ႏွင့္ လုိအပ္ သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရန္၊တနသၤာရီၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ တာေဘာင္ မ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ကားလမ္းရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရာမ်ားတြင္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ေရတံခါးမ်ားတပ္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစုကိုႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ မိုးရာသီတြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္ ကမ္းၿပိဳကမ္းစားမႈမ်ားၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ေႏြရာသီတြင္ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားကိုၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ဆိုင္ကလုန္း Shelter မ်ားအပါအဝင္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြမ်ားစြာကို က်ခံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေႏြရာသီကာလကိုေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေႏြရာသီတြင္ၾကဳံေတြ႕ရတတ္သည့္ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ေရျပတ္လတ္မႈျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝမႈ၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး လုံျခဳံေခ်ာေမြ႕ေစမႈ၊ ကမ္းၿပိဳကမ္းစား ကာကြယ္မႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔အျပင္ ေရက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေရအရင္း အျမစ္ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဆက္လက္ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ႏွစ္စဥ္မတ္လ (၂၂)ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ေရေန႔(World Water Day) အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ေကာ္မတီကႀကီးမွဴးၿပီးေရႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ က်င္းပလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေရေန႔ ၂၀၁၉အထိမ္းအမွတ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၊ ေရဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပပြဲအခမ္းအနားမ်ားကိုလာမည့္ မတ္လပထမပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ တြင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ေရေန႔အေၾကာင္းအရာမွာ လူသားအခြင့္အေရးအတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအဝင္မည္သူကိုမွ် ေနာက္တြင္ခ်န္မထား ခဲ့ေရး “Leaving No One Behind” ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေရေန႔၂၀၁၉ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပေရးအတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီႏွင့္ေရဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ေရက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နယ္သာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ကိုရီးယား၊ေနာ္ေဝ၊ ျပင္သစ္အပါအဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ASEAN ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ Mekong River Commission, Lancang-Mekong Cooperation စသည္တို႔တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝကာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုျပည့္စုံစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မတီႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳေပးၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားေရဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက်မွ်ေဝေပးၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေစသည့္ ေရအရင္းအျမစ္ဘက္စုံ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ဆက္လက္ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္ကေႏြရာသီတြင္ ေရရွား ပါးမႈျပႆနာၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္မႈ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္မႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေရထု ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းအမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကာကြယ္ေရး၊ ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရဥပေဒထြက္ရွိေရးႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး အတြက္ ေရတုိ၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိး သားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး က အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (၃/၂၀၁၈)ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအရည္အေသြးတုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ ေရဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ျခင္း၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကမၻာ့ေရေန႔ အထိမ္း အမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပေရး ျပင္ဆင္လ်ာထားမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ဆက္လက္၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆည္၊ တမံမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလ်ာ့နည္း ေစရန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အစီအမံမ်ား၊ ေရဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရႊခ႐ုမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ သဘာ၀ေဘးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားထည့္သြင္း လ်ာထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ဦးအုန္း၀င္း၊ ဦး၀င္းခုိင္၊ ဦးစိုး၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးတင္ျမင့္၊ ဦးစိုးေအာင္၊ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မိုးေရစုေဆာင္းျခင္း၊ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူျခင္းစသည့္ ေရရရွိေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားသက္သာေစရန္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ သဘာ၀ေရထြက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ၊ ေရသယံ ဇာတအရင္းအျမစ္္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနမႈ၊ ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုိက္ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ၊ ကမ္းၿပိဳမႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေရဥပေဒထြက္ရွိေရး၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေရရွားပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ယေန႔အစည္းအေ၀း တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ားျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပသူမ်ားအားလံုးကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ကမၻာ့ေရေန႔(World Water Day) အထိမ္းအမွတ္ logo ၌ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ အင္းေလးကန္ပံုကိုေဖာ္ျပျခင္းသည္ ကမၻာက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားတန္ဖိုးထားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ဆက္လက္ၿပီး တက္ညီလက္ညီအားႀကိဳးမာန္တက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းေျပာၾကားကာအစည္းအေ၀းကုိ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။