ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္း အေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ နာယက ဒုတိယသမၼတက ယေန႔က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီကို ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္၊ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကိုအသုံးျပဳၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ဝင္ေငြ ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္ရန္၊ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္၊ ျပည္သူအားလုံးက ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကိုအသုံးျပဳၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက ရရွိသည့္ ဝင္ေငြသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ထရီလီယံအထိ တိုးျမင့္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါ ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလုံး၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြသည္ တစ္ကမၻာလုံး ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ အျခား စီးပြားေရးက႑မ်ား၏ တိုးတက္မႈထက္ ၂ ဒသမ ၅ ဆ ပိုျမင့္ၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းထက္ ၆ ဒသမ ၇ ဆ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရွိသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ား အရ ေလ့လာသိရွိရပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ အလ်င္ျမန္ဆုံးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ပညာရွင္ မ်ားက ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈလႈိင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္က်မက်န္ရစ္ေစရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုက္ပါႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုပါေၾကာင္း။

ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသည္ က႑တိုင္းတြင္တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Digital Economy (ဒစ္ဂ်စ္ တယ္စီးပြားေရး)ကို တခ်ဳိ႕က Digital Trade ၊ e-Commerce ဟုလည္း ေျပာဆို ၾကပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ Digital Economy တြင္ e- Government ၊ e-Community တို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္က႑ တစ္ခုမွာ စတုတၳ ေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး(4th Industrial Revolution) ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သုံးစြဲသူအားလုံး၏ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ သည္ Smart Phone မ်ား သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျမင့္မားသည့္ ႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား (Leapfrog)လုပ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အေရး တစ္ခု၊ အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအားသာခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စက္မႈအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေန ျပည္သူ မ်ားမွ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အဆင့္မ်ားထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပိုမိုအက်ိဳးရွိ သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ အီလက္ ထ႐ြန္းနစ္က်န္းမာေရး၊ အြန္လိုင္းပညာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ လက္လွမ္းမီႏိုင္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ထူေထာင္ ကာ တိုင္းျပည္၏ဝင္ေငြရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ SME စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေအာင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အထူးသျဖင့္ E-Commerce၊ Digital Payment၊ Digital Market မ်ား ကို ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ အားေပးေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ကြန္ယက္ေပၚမွ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ အားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက႑ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ နည္းပညာႏွင့္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားေပၚထြက္လာရန္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရွိသည့္ စီးပြားေရးေဂဟစနစ္ (Innovation & Entre- preneurship Ecosystem) ရွင္သန္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ က႑တိုင္း ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ (Digital Transformation) လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးေဂဟစနစ္ (Digital Economy Ecosystem) ရွင္သန္လာေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေဆာင္႐ြက္ သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒီဂ်စ္တယ္စီပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ဖက္ကိုျပန္ၾကည့္ပါက သမား႐ိုးက် ေရာင္းဝယ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္မရွိသည့္ လုပ္သားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း စသည့္ Digital Disruption ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျဖစ္ေစမည့္ အစီအမံမ်ားကို ေရရွည္အတြက္ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ ထားရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လူငယ္မ်ားကို တီထြင္ၾကံဆႏိုင္မႈ အေတြးအေခၚမ်ား ရွင္သန္လာေအာင္ ဖန္တီး ေပးသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ မႈ၊ စက္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈတို႔သာမက က႑မ်ိဳးစုံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂၃-၁-၂ဝ၁၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၄/၂ဝ၁၈ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ e-Government ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၊ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီတို႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား Overlap မျဖစ္ေစရန္၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္လိုအပ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ပုဂၢလိကပညာရွင္က႑ အပိုင္းကလည္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Capacity Development ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဖိုင္ဘာကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ Innovation Center မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ျမန္မာ အစီရင္ခံစာကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ အစည္းအေဝး၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး စနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ားအေပၚခ်ိန္ဆၿပီး မိမိႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေစမည့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပုံ(မူၾကမ္း)ကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းျပေျမပုံသည္လည္း အၿမဲတမ္း ဆက္လက္ျပင္ဆင္မြမ္းမံသြားႏိုင္မည့္ Living Document တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မတီ၏ လမ္းျပေျမပုံတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ အေျခခံမူေဘာင္ (Strategy Framework) ၆ ရပ္၊ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၉ ခု၊ မဟာဗ်ဴဟာ အလိုက္ ေရတိုေရရွည္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Action Plans) ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑အလိုက္ Focal Ministry အျဖစ္ ပုဂၢလိက ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လမ္းျပေျမပုံပါ ကာလတို၊ ကာလရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး တင္ျပေပးေစလိုပါေၾကာင္း။

ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြား‌ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြား‌ေရးကို အက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ လမ္းျပေျမပုံအတိုင္း ရည္မွန္းထားသည့္ကာလတြင္ ရည္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြား‌ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ‌ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တက္ႂကြ‌သည့္ ဦး‌ေဆာင္မႈအခန္းက႑ကေနၿပီး သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္အတူ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို မိမိတိုင္းျပည္၊ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ တိုးတက္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ ႀကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ပါက မိမိတို႔ႏိုင္ငံႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 ျပည့္မီေစရန္ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝ တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရန္၊ Digital Ecosystem ျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ Digital Government ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ပညာေရးစနစ္၊ ဒီဂ်က္တယ္ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္ကို ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကာလတုိအေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာ္္မတီဝင္ ဦးျမမုိးေအာင္က ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လမ္းျပေျမပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသာဦး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ပညာရွင္မ်ားက ဆုိက္ဘာလံုျခံဳေရး၊ အေျခခံပညာေက်ာင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္အသိပညာမ်ား ထည့္သြင္း သင္ၾကားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ e-Commerce လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ Myanmar e-Trade ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ၊ ေခတ္မီ ICT နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ မႈ၊ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဒုတိယသမၼတက Data Center မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ မိမိေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါေၾကာင္း၊ Data Centerမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းအားေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္ မွာလည္း ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညွိ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုက္ဘာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ပါက ျမန္ျမန္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လမ္းျပေျမပံုတြင္ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းသြားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ေပးဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။