ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႔အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း

Printer-friendly versionSend by email