ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၂၆/၂၀၁၉ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးဌာန ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Printer-friendly versionSend by email