ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂ဝ၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ(၁/၂ဝ၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Max ၌ က်င္းပရာ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ယေန႔အစည္းအေဝး သည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁၇)ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္း ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၄/၂ဝ၁၉)ျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း (၂)ဦးသာပါရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုဗဟိုေကာ္မတီသစ္တြင္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း(၆)ဦး ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကထက္ ပိုမိုၿပီးလက္ေတြ႕ဆန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အသီးသီးတြင္လည္း အလားတူတတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး(၂၅)ႏွစ္ခန္႔က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဥပေဒအေဟာင္းသည္ ထုိအခ်ိန္ ကာလ၏ အေျခအေနေတာင္းဆိုမႈအရ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ကို အစိုးရအဖြဲ႕ကသာစီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ေနရာမွ ပုဂၢလိကက႑ကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳရန္ဆိုသည့္ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ဥပေဒျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကမၻာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေျခအေနႏွင့္ Decentralization စနစ္အရျပည္ေထာင္စု၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို Power Sharing အရ ခြဲေဝစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳႏိုင္ရန္ အဓိကဦးတည္ၿပီး ယခုဥပေဒအသစ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယခုဥပေဒအသစ္တြင္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ညႇိႏႈိင္း ခ်မွတ္ရန္အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီကိုလည္းေကာင္း၊ ယခင္ကဝန္ႀကီးဌာနကသာ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ေဒသအလိုက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ခရီးသည္မ်ား၏ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုလည္းေကာင္း ေကာ္မတီ(၃)ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ပါရွိပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယခင္က ထက္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈပိုမိုရရွိလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးအတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား က႑ကို ယခင္ကထက္ပိုၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိကာ မိမိလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ မိမိေဒသအလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥစၥာရင္လိုဥစၥာရင္ခဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲစီမံခန္႔ခြဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခြဲေဝေပး လိုက္ေသာ္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးအဆင့္အတန္း မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္လိုအပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ ခ်က္မ်ားခ် မွတ္ေရး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ တစ္ေျပးညီခ်မွတ္ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ေဒသကို ကမၻာေပၚတြင္ ပိုမိုထင္ရွား ေပၚလြင္သိရွိေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစသည္တုိ႔ကို ပိုမိုအေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သတိေပးလိုသည္မွာ ယခုဥပေဒအသစ္အရ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလႊဲေျပာင္း ေပးေနသည့္ ကနဦးကာလႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔မ်ားေရးဆြဲထုတ္ျပန္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကာလတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိေဒသေကာ္မတီမ်ားက လုံးလုံးလ်ားလ်ား မေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေသးသည့္ ကာလအတြင္းလိုအပ္သည္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာခရီးသြားေကာ္မတီမ်ားက လ်င္ျမန္စြာ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိုဦးတည္ၿပီးလိုအပ္သည့္ အမိန္႔မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္တင္ျပၾကမည္ဟုသိရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသစ္ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုအထူးအေလးထားေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ခရီးသြား အရင္းအျမစ္အလြန္ေပါမ်ားေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္အေရအတြက္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေရအတြက္ထက္နည္းပါးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္ပိုမိုေရာက္ရွိရန္အတြက္ Look East မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး အာဆီယံႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသည္မ်ားပိုမိုဖိတ္ေခၚရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗီဇာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုစမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ကနဦးအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္(Visa Exemption)ႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ လာေရာက္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ(Visa on Arrival) ခြင့္ျပဳေပးျခင္းကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားက ခရီးသည္မ်ား တိုးတက္လာေရာက္ခဲ့ကာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္ လုံးအေနျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္စုစုေပါင္း ၃ဒသမ၅၅ သန္းဝင္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခင္၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၃ဒသမ၄၄ သန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃ဒသမ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ဆက္လက္ၿပီးခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွာႀကံေတြးဆခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ Tourism Resources မ်ားကြဲျပား ျခားနားစြာရွိၾကသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည့္ Community Based Tourism ကဲ့သို႔ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာၿပီးသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမိုဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာ ပြဲေတာ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာလုံးလည္ပတ္ႏိုင္သည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ ေခတ္ႏွင့္ အညီ နည္းပညာသုံးစြဲၿပီးထိေရာက္သည့္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈပိုမိုျမႇင့္တင္ ျခင္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္ကျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္၍ နည္းဥပေဒဆက္လက္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ Infrastructure မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ဆက္စပ္ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ တည္းခုိေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားလြယ္ကူအဆင္ေျပစြာခြင့္ျပဳေရး၊ ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားသန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ပ်က္ ေစရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ား ျမႇင့္တင္ ေၾကာ္ျငာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေရးကိုေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးက ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၁/၂ဝ၁၈)ႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေန၊ ေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးတုိ႔က ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားသို႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားတုိက္႐ိုက္ပ်ံသန္းႏုိင္ေရး၊ဗီဇာခြင့္ျပဳေပးေနမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္ မ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဗီဇာစစ္ေဆးေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္၊ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနမႈႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟိုတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုမိုတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားထိန္းသိမ္္းထားရွိမႈႏွင့္ လာေရာက္ေလ့လာမႈ၊ ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေစေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ ေနမႈ၊ ခရီးစဥ္ေလ့လာစရာေနရာမ်ားေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည့္ကိစၥရပ္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယသမၼတက သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရာ ျပည္ေထာင္စု ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားကို Power Sharing အရခြဲေဝစီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳႏိုင္ရန္ အဓိကဦးတည္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒသစ္ကိုျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးၿပီး အက်ဳိးရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏို္င္ငံတြင္ရွိၿပီးသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးရွိရွိသံုးစြဲႏုိင္ရန္မွာလည္းအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တုိင္းေဒသ ႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အားလံုးတက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထား သည့္အတုိင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ Master Plan ကိုလည္းစနစ္တက် ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။