လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉) က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email
လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉) က်င္းပ
  • လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉) က်င္းပ
  • လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉) က်င္းပ
  • လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉) က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္ မတီ၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး(၁/၂ဝ၁၉) ကိုယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္ဝန္ႀကီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း၊ ဦးမင္းသူ၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးအုန္းဝင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ဦးဟန္ေဇာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတ က ယေန႔အစည္းအေဝးသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ သတၱမ အႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေပၚ အျမန္ဆုံးစြန္႔လႊတ္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္(၅၂)ခ်က္ကိုေအာက္ေျခအဆင့္အထိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေစေရးစီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔၏လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူတို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္၍လယ္ယာေျမမ်ား ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အဓိကအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈ မ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၁/၂ဝ၁၉) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚ သိရွိ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔အစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လႊဲေျပာင္းေပးေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားထံလစဥ္တင္ျပလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈတင္ျပခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက “လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားမွာတရားစြဲဆိုခံေနရျခင္းႏွင့္ ရရွိထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခၽြန္ေတာ္တင္သြင္းသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက တရားၿပိဳင္အျဖစ္ ေခ်ပေနရျခင္းမ်ားရွိလာပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒႏွင့္အညီအျမန္ဆုံးစိစစ္ရန္” ဟူ၍ လမ္းၫႊန္မွာၾကားထားရွိပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ အျဖစ္ ခံယူၿပီးေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ(၅၂)ခ်က္ ႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္လ်င္ျမန္စြာစီမံေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ အထူးအေလးထား မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ေျမကိစၥတိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း စိစစ္ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိျခင္း၊ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ျပည့္စုံစြာတင္ျပမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီကျပန္လည္စိစစ္ရန္ေပးပို႔ရသည့္ အမႈတြဲမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအသုံးျပဳရန္ မလိုအပ္ေသာေျမမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ စြန္႔လႊတ္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မူလပိုင္ရွင္ထံ ေပးအပ္ရန္၊ ပိုလၽွံပါကႏိုင္ငံေတာ္ေျမအျဖစ္ အရန္ထားရွိရန္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊဲေျပာင္းရယူမည့္ဝန္ႀကီးဌာမ်ားအေနျဖင့္ ေျမလႊဲကိစၥရပ္မ်ားၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပိုလၽွံအပ္ႏွံ၍ႏိုင္ငံပိုင္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေျမမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ အသုံးမျပဳပါကေသခ်ာစြာစာရင္းေရးသြင္း ထိန္းသိမ္းထား ရွိရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူလပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းသည့္ေျမမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ စြန္႔လႊတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းကာယကံရွင္ လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိေရးတြင္အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ား၊ ကာယကံရွင္လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိဘဲ အျခားသူထံသို႔ ေပးအပ္ထားျခင္းမ်ား၊ မူလလက္ငုတ္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ငုတ္အျငင္းပြား ေနမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္ကိုလည္းစိစစ္ေတြ႕ရွိေနရမႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈတြဲမ်ားၿပီးျပတ္မႈမရွိဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခစိ စစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ပကတိအေျခအေနကြဲလြဲမႈမရွိေစေရးအတြက္ ကြင္းဆင္း စိစစ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ တာဝန္ေပးအပ္သြား ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ေရာက္ရွိလာေသာတိုင္ၾကားစာအမႈတြဲေပါင္း ၇၁၁၉ မႈ ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ထားရာ ဗဟိုေကာ္မတီ စိစစ္မႈအရ တိုင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၃၁၆၈မႈကိုသာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးက်န္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၃၉၅၁မႈကို ပိုမိုအေလးထားေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားေသာ တိုင္ၾကားစာ အမႈတြဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ထားသည့္စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါေၾကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက တင္ျပလာသည့္ေျမကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စားလွယ္မ်ား သီးျခားအစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပ ခဲ့ရာ ယခုဆိုလၽွင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္အစည္းအေဝးကို မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာေကာ္မတီမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ခရီးစဥ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားကို အေလးအနက္လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီကခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္သြားၾကမွသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူတို႔က ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုအားကိုးယုံၾကည္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ေကာ္မတီ႐ုံးမ်ားသီးျခားဖြင့္လွစ္၍ လုံေလာက္သည့္ ဝန္ထမ္းအင္အားျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ထားရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစႏိုင္ေရး အတြက္ ေျမယာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုပိုမိုသိျမင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဗဟို ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမျပင္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာအႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္ က ဗဟိုေကာ္မတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏိုင္ဦး က ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ မူဝါဒ ၅၂ ခ်က္ပါ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္ လည္စိစစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးမင္းသူ၊ ေဒါက္တာေအာင္သူႏွင့္ ဦးအုန္းဝင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးတို႔က ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတက ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးသည္။