ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉)သုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉)သုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉)သုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉)သုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉)သုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉)သုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈ္င္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၉) ကိုယေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟို အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးအုန္းဝင္း၊ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ႏွင့္ ဦးဟန္ေဇာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ႏွင့္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ထူး ႏွင့္ ဦးဆက္ေအာင္၊ သီလဝါ ထူူးစီးပြားေရးဇုန္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတို႕မွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတ က ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါ ပါေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္(၃)ဇုန္ ရွိသည့္ အနက္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ အေတာ္အတန္ ခရီးေရာက္ေနၿပီ ဟုဆုိရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ကုမၸဏီေပါင္း(၁ဝ၅)ခုအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁ဒသမ၆) ဘီလီယံထိတိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ လည္ပတ္ေနသည့္စက္႐ုံ(၆၅)ရံုထိရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ CITIC Group ကုမၸဏီႏွင့္ Framework Agreement ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ Transaction Document မ်ား၊ EIA ၊ SIA ၊ G.T survey ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနသည္ဟုသိရပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔ မသြား ေစဘဲအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတိုးတက္မႈရရွိေရးစီမံေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါ ေၾကာင္း၊ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ အတြက္ ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့မႈကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္တိုးတက္မႈေႏွးေကြးအားနည္းေနသည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊တိုးတက္မႈအေနျဖင့္ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ထီးခီးသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ၂-လမ္းသြားကားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းအားထုိင္းႏိုင္ငံမွ NEDA ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ Terns of Reference (TOR) မူၾကမ္းညွိႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနသည့္အပိုင္းသည္ ကနဦးစီမံကိန္းမ်ားေရွ႕ဆက္ ႏိုင္ေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ အစိုးရခ်င္းပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ITD ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ အပိုင္းမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အ ေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရႀကိဳတင္ေလ့လာသုံးသပ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္ သင့္သည့္အစီအမံမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါေၾကာင္း။ ကနဦးစီမံကိန္း မ်ားေႏွးေကြးေနသည့္ အတြက္ျမန္မာ-ထိုင္း- ဂ်ပန္ (၃)ႏိုင္ငံ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ရမည့္သေဘာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထားဝယ္ဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ( Joint Coordination Committee - JCC ) ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးေခၚႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကိုထိေရာက္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္( Special Purpose Vehicle – SPV ) အခန္းက႑ပိုမိုလႈပ္ရွားရွင္သန္တက္ႂကြစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးကိုလည္းအေလးထားေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ ပင္မစီမံကိန္းစတင္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ကိုေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါေၾကာင္း။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရး ပါၿပီးေဒသခံျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက်ေသခ်ာစြာ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာလာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပး ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားျဖင့္ကိုက္ညီသည့္အာမခံခ်က္မ်ားေပးႏိုင္မွသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳး စီးပြားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးကိုေရွးရႈ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါ ရန္တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ဗဟိုအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က သီလဝါ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဗဟိုအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္ က အထူူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၌ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည့္အေျခအေနမ်ား ၊ ဗဟိုအဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္ ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအမံ မ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုအဖြဲ႕ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူး က ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖဲြ႕ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈ္င္းအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၈)ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ျမင့္ဆန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးတို႔က သီလဝါ၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအမံမ်ားကိုသက္ဆိုင္က႑မ်ားအလိုက္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးအုန္းဝင္း၊ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၊ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ တို႔က သီလဝါ၊ ထားဝယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာ တြင္ဘက္ေပါင္းစံုရႈေထာင့္ေပါင္းစံုရႈျမင္သံုးသပ္၍ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ေဆာင္႐ြက္ဆဲအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မၽွတသည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ေျမယာဆိုင္ရာတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္ မ်ားကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္စက္မႈဇုန္အားလုံးအတြက္စံျပပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္က်င့္သုံးသည့္စနစ္မ်ားကိုကမၻာ့အဆင့္မီတိုးတက္ေစရန္ အၿမဲတမ္းေလ့လာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါဟုတိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ထို႔အတူတစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ၫွိႏႈိင္းရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးကိုေရွးရႈ၍ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္ သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ One Belt One Road စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းမ်ားရွိလာႏိုင္ပါေၾကာင္း။

ထားဝယ္ဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ( Joint Coordination Committee - JCC ) အစည္းအေဝးရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ( Joint Higher Committee - JHC) အစည္းအေဝးကိုလိုအပ္ပါကၫွိႏႈိင္းက်င္းပႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထားဝယ္ - ထီးခီးႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Time Frame ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ မူဝါဒေရးရာအရအဆုံးအျဖတ္ရယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါကဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ေစာင့္ေနရန္မလိုဘဲဗဟိုအဖြဲ႕ဥကၠ႒ထံ အခ်ိန္ ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပလာပါက အဆုံးအျဖတ္မ်ားရရွိရန္ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ခုကာလအတြင္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိတိုးတက္လာေစၿပီး ျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွင္သန္လာေစေရးအတြက္ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို ရုပ္သိမ္း လိုက္သည္။