ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ဦးတင္ျမင့္၊ ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းႏွင့္ ဦးစုိးေအာင္၊ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ယေန႔က်င္းပသည့္အစည္းအေ၀းသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲမႈေလၽွာ့ခ်ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိကက်ေသာ လူသားအရင္းအႏွီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇)ရက္၊ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃၉/၂၀၁၈) ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ (၁၁)ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ဒုတိယသမၼတ ဦးစီး၍ (၁၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း။

ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅)ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၁၀)ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ(၃)ခ်က္မွာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇)ခ်က္အနက္ (၃)ခ်က္သည္ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၄)ခ်က္မွာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေန ျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀)ရက္ကတည္းက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါ အဓိကလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၈)ရပ္မွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရးအစီအစဥ္ ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အာဟာရဆိုင္ရာအေျခအေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေသာေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔၌ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြ International Development Association Fund (IDA Fund) ႏွင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္တို႔ အခ်ိဳးက် ေပါင္းစပ္၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသက္ (၈၅)ႏွစ္သို႔ ေလၽွာ့ခ်ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘက္စုံလူမႈွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၇)ခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ လူမႈွုေရးရာျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္တာဝန္ခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပၿပီး၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ကာလလတ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑အစီအစဥ္ (Medium-term Costed Sector Plan) (၂၀၁၈-၂၀၂၃) ကိုလည္း ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကာလလတ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ အစီအစဥ္ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ခုကို အေျခခံ၍ ႏွစ္အလိုက္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏႏွင့္အတူ ေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ကို အဓိကထားေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထာသည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစေရး အပုိင္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP)” ႏွင့္ “ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္လူမႈွုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (Myanmar National Social Protection Strategic Plan-NSPSP)” တုိ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ရန္ပုံေငြရရွိေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တြင္ အကုန္အက် ခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ရန္ပုံေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း” အပိုင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြ (Tax based Financing) မွ က်ခံသုံးစြဲသြားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြသည္ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အတြက္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “ေရရွည္တြင္ အကုန္အက်ခံႏိုင္ျခင္း” အပိုင္းသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ား တြင္လည္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားနိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအၾကား ကြာဟမႈက်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္း၊ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာအညႊန္းကိန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားလာျခင္း စသည့္ လူသားအရင္းအႏွီးတုိ႔ တိုးတက္လာေသာရလဒ္မ်ားရရွိလာမွႈကို သက္ေသျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း (System Building) အပိုင္းသည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းအပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစနစ္တစ္ခု လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို အသုံးျပဳသြားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားျမန္ဆန္တိက်ျခင္း၊ ေရရွည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ေလၽွာ့ခ်နိုင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားအသုံးျပဳမႈကို ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိဳင္းျခင္း (Coordination) အပိုင္းတြင္ လက္ရွိ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိဳင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕တို႔ ရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌သာမက ေအာက္ေၿခအဆင့္ထိပါ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိဳင္းေရးကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အရ ထိခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေနတြင္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားကို အဆိုပါ အေၿခအေနမ်ားမွ ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈေရး၊ စီပြားေရးအရ ထိခိုက္လြယ္သည့္အေၿခအေန သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစႏိုင္ေရး ဟူသည့္ အေရးႀကီးေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ရရွိၿပီးေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပိုမိုတိုးျမႇင့္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ပါ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ခု အေပၚ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ သည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းေအးက ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ “လုပ္ငန္းေကာ္မတီ” ႏွင့္ “နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ” အဆိုျပဳဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ကာလလတ္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အမ်ားျပည္သူ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ နည္းပညာနွင့္ အသက္ေမြးပညာ သင္ၾကားျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သူက ဘက္စုံလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္၊ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြား ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္က ကိုယ္၀န္ေဆာင္္မိခင္္မ်ားႏွင့္ အသက္ ( ၂ )ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရာတြင္ စာရင္းဇယား မွန္ကန္မႈရွိေစေရး၊ UNICEF ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ႏုိင္ငံသားမ်ား ပညာေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ နည္းပညာနွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္ၾကားေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မူႀကိဳပညာေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထားရွိေရးႏွင့္ အာဟာရေကၽြးေမြးမည့္ အစီအမံ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေ၀းကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာၾကသူ မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံရိုက္သည္။