ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စုေက်းရြာ၌က်င္းပသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔နံနက္ပို္င္းတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္စုေက်းရြာ၌ က်င္းပသည့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ တိုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ဦးတင္ျမင့္၊ ဦးလွေက်ာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ထံမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က ဖတ္ၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာက႑ကို အားထားေနရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရအမ်ားစုမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္လည္း လယ္ယာက႑ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အမ်ားစု ေနထိုင္၍ ႏိုင္ငံ၏ဆန္အိုးႀကီးဟု တင္စားရသည္ အထိ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္စနစ္ ထြန္း ကားေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္မ်ား တိုး တက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မား လာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေမၽွာ္မွန္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မနစ္နာေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္တို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ယခင္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႔ စနစ္ တက် ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္ယာ ေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ အထူးအေလးထားစိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္မႈရလဒ္အေနျဖင့္ ယေန႔ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္း အနားတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကံခင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေတာင္သူ(၃၅၅)ဦးအတြက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ ဧက(၁၄၁ဝ)ကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျမမ်ား တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး၊ လယ္ယာမဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြယ္ကူစြာရရွိေရး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္ အလာအရ သတ္မွတ္ေျမမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ ဘာသာ ေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ လက္ရွိ အသုံးျပဳထားသည့္ ေျမမ်ားကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်ထား ျခင္းမျပဳေစေရး ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ အရင္းအႏွီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သင့္တင့္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား အကူအညီေပးေရး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ သင့္တင့္မၽွတေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ နည္းပညာသြင္းအားစုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူအဆင္ ေျပေစေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ လယ္ သမားမ်ားအက်ိဳးငွာ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒအား ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကိုလည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို မိမိေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေစ်း ကြက္ဝင္ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးထားၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ေလ့လာပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေသာ မတ္ပဲႏွင့္ပဲမ်ိဳးစုံ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ အလားအလာရွိမည့္ အမယ္သစ္ပို႔ကုန္မ်ားေပၚထြက္လာေစေရး၊ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္း၍ ေရာင္းဝယ္သည့္အစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္ ေနရာရရွိေရးအတြက္ ယခင္က ကုန္ၾကမ္းအေနျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အေန အထားမွ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ ကုန္ေခ်ာမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္၍ ႏိုင္ငံ တကာေစ်းကြက္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီထုပ္ပိုးျပဳျပင္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အားေပးျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမ်ား ႀကဳံေတြ႕ပါ က စားနပ္ရိကၡာမလုံေလာက္မႈအႏၲရာယ္မွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံတိုင္း အေလးထားေဆာင္႐ြက္သည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ အရန္မ်ိဳးေစ့မ်ား စုေဆာင္း ထားရွိျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ လယ္ယာသီးႏွံမ်ား၏ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေရး၊ ဓါတ္ႂကြင္းအာနိသင္မ်ားကင္းစင္ေရးႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးနည္းပညာမ်ား စသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ ပညာေပးျပသေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး GAP အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အစားအစာလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိေရး (Food Safety) အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမ်ားကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ား ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ အလြယ္တကူေရာက္ရွိေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေတာင္သူလယ္သမား ႀကီးမ်ား သိရွိအသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ “ေတာင္သူလယ္သမားက႑ ႐ုပ္သံလိုင္း (Farmer Channel)” အစီအစဥ္ကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ သဘာဝေျမသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ ဝမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအတြက္ သဘာဝက ေပးေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနေကာင္း မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံလ်က္ရွိေသာ ေဒသျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနေကာင္းကို ႐ိုးသား ျဖဴစင္၍ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေပါင္းစည္းအင္အားျဖင့္ လယ္ယာက႑အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား အားလုံးအေနျဖင့္ ေရရွည္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ အတူ တကြ လက္တြဲကာ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အတားအဆီးႏွင့္ အခက္အခဲမွန္သမၽွကို နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္တို႔ျဖင့္ တက္ညီလက္ညီ ေက်ာ္လႊား၍ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ၾကပါစို႔ဟု အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္ က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ လယ္ယာသားငါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ သည္ လယ္ယာက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ထူးခၽြန္ေတာင္သူ ဦးတင္ေအာင္သန္း၊ ဦးတင္စိုး၊ ဦးေရႊပြား၊ ဦးအုန္းေက်ာ္ ႏွင့္ ဦးေနစိုးတို႔အား ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ေအာင္ဝင္းတို႔က ထူးခၽြန္ေတာင္သူမ်ား၊ ထူးခၽြန္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဟသၤာတခရိုင္အတြင္း ေျပာင္းသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ငေျမႇာင္ ေတာင္ဖ်က္ပိုးသစ္က် ေရာက္မႈအေပၚ ေကာင္းကင္ေဆးဖ်န္းစက္မ်ားျဖင့္ ေဆးဖ်န္းပ့ံပိုး ကူညီခဲ့ေသာ Advanced Agricultural Engineering (AAE) ကုမၸဏီတို႔အား ဂုဏ္ျပဳ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္ က ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ယုဇနကုမၸဏီမွ ထပ္မံစြန္႔လႊတ္သည့္ (၆၃၆)ဧကကို ေတာင္သူ(၁ဝ၃)ဦး ကိုယ္စားေတာင္သူ တစ္ဦးထံသို႔လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခလရ(၉၃)မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ သည့္ (၂ဝ၉)ဧကကို ေတာင္သူ (၆၆)ဦးကိုယ္စား ေတာင္သူ တစ္ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ရံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္ က ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မက္သေနာ စက္ရံုမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ (၄၈၁)ဧကကို ေတာင္သူ(၁၅၇) ဦးကိုယ္စား ေတာင္သူ တစ္ဦးထံသို႔လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ က ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခလရ(၃၆)မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ (၈၄)ဧကကို ေတာင္သူ(၂၉)ဦးကိုယ္စား ေတာင္သူ တစ္ဦးထံသို႔လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္စား ေတာင္သူ ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ထူးခၽြန္ဆုရရွိ ၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနား၌ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ စက္မႈလယ္ယာ၊ နည္းပညာအသိပညာေပးျပခန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဧရာဝတီတို္င္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမား ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေတာင္သူလယ္သမား (၃ဝဝဝ)ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျပခန္း ေပါင္း(၅၅)ခန္း ကို ခင္းက်င္း ျပသထားေၾကာင္းသိရသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕ Yacht Club Hotel သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ခ်စ္သူမ်ားကၽြန္း၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ i-Green Project အိမ္ရာသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ i-Green Development & Engineering Group မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယသမၼတ က ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္းကာလတြင္ သာမက စီမံကိန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေရရွည္ကာလအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာေရရရွိရန္ ေျမအေနအထားေပးမႈအေပၚမူတည္၍ လွ်ဳိိပိတ္၊ ေျမာင္ ပိတ္တမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ပုသိမ္-ေငြေဆာင္/ေခ်ာင္းသာ ကားလမ္းအား အဆင့္ျမင့္တင္သြားရန္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစေရးအတြက္ အမိႈ္က္စြန္႔ပစ္မႈ စနစ္တက်ျဖစ္ ေစေရးစီမံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ေက်နပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေငြေဆာင္ ႏွင့္ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားသို႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ i-Green Project အိမ္ရာစီမံကိန္းကိုလည္း သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြြဲ႕ႏွင့္ ဇုန္အလိုက္တာဝန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္မွာၾကားၿပီး i-Green Project အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ထားရွိမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ (၂၉) မိုင္ (၄)ဖာလံု အကြာ၌ တည္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္ (၁၇၆၈၇၉) ဦး ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။