ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကမၻာ့ေရေန႔(၂ဝ၁၉)အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၆

ကမၻာ့ေရေန႔ (၂ဝ၁၉) အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကိုယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန -၂ ၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ေရ အရင္းအျမစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးစိုးဝင္း၊ ဦးဟန္ေဇာ္၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ျမင့္ ႏွင့္ ဦးစိုးေအာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊Water Mothers Organization နာယက ေဒါက္တာေရႊလႊမ္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရ အရင္းအျမစ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊NGO ၊ INGO မ်ား၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေရက႑ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ က အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရ အရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီကို၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္စတင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကိုက်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုအေလး ထားေဆာင္႐ြက္ ေစရန္၊ ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သက္ဆိုင္သူမ်ား အၾကားအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ နည္းပညာမ်ားဖလွယ္ရန္၊ ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအား ေကာင္းေစရန္၊ ေရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း။

ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ကမၻာ့ေရေန႔အတြက္အထူးျပဳအေၾကာင္းအရာ “Theme” မွာလူသားအခြင့္အေရးအရ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအဝင္ “မည္သူ႕ကိုမၽွ ေနာက္ခ်န္ မထားခဲ့ေရး”“Leaving No One Behind” ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေဘးကင္း သည့္ေရ၊ေကာင္းမြန္သည့္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈစနစ္တို႔ကို လက္လွမ္းမမီဘဲက်န္ရွိခဲ့သူမ်ားစြာ အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေလးထားရွာေဖြေျဖရွင္းၾကရန္ရည္႐ြယ္၍ UN-Water အေနျဖင့္ အဆိုပါအထူးျပဳအေၾကာင္းအရာ “Theme” ကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ယေန႔ ကမၻာ့လူဦးေရ (၁) ဘီလီယံခန္႔သည္ လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္ ေသာက္သုံးေရ မရရွိႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔၏က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့လူဦးေရ (၂ဒသမ၃) ဘီလီယံခန္႔သည္ ေကာင္းမြန္သည့္မိလႅာစနစ္ျဖင့္ အလွမ္းေဝးကြာဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏သက္ရွည္က်န္းမာမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားခံစားေနၾကရဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ေရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ သည့္အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကိုကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ေရႀကီးေရလၽွံမႈ၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္မႈစသည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္ေသာက္သုံးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က႑ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအပါအဝင္ က႑စုံထိခိုက္ေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားေနရပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံသည္ေရအရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝၿပီးအာဆီယံ(၁ဝ)ႏိုင္ငံ၏ေရ (၁၆)ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ႏွင့္ အာရွတိုက္တစ္တိုက္လုံး၏ ေရ(၁၂)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားေပါႂကြယ္ဝေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္မိုး႐ြာသြန္းမႈ ကြဲျပားျခား နားမႈ၊ လူဦးေရတိုးပြားမႈ၊လူေနထူထပ္မႈ၊စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတိုးတက္မ်ားျပား လာမႈစသည့္လူေနမႈစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရလိုအပ္မႈသည္လ်င္ျမန္စြာ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီးလူတိုင္းအတြက္ ေရဖူလုံစြာရရွိႏိုင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚ ေနပါ ေၾကာင္း၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သုံးေရရရွိႏိုင္မႈ၊ မိလႅာႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈစနစ္အတြက္ ေရလိုအပ္မႈမ်ားသည္လည္းေနရာအမ်ားစုတြင္ ျပႆနာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စနစ္တက်သန္႔စင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားအတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္လိုက္သည့္ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေရထု ညစ္ညမ္းမႈျပႆနာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ ေရက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ဘက္စုံ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ေရတို၊ ေရလတ္ႏွင့္ ေရရွည္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီးအစီအမံမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း အားလုံးပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္ဘက္စုံ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္၍ အတူ တကြေရရွည္ေဆာင္႐ြက္သြားမွသာ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ လႊမ္းၿခဳံသည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ အက်ိဳးရွိရွိ စီမံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မ တီကို ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ အတူအမ်ိဳးသားအဆင့္ေရ အရင္းအျမစ္ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ က႑မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အေထာက္ အကူျပဳေရး၊ ေရ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားရွိပါက ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၊ ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေနျဖင့္လည္း ASEAN ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ Mekong River Commission, Lancang-Mekong Cooperation စသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရပိုမိုသိုေလွာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ား ပိုမိုတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ေရျပဳန္းတီးေလလြင့္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရေခၽြတာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေစေရး အစီအမံမ်ားဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ခတ္မႈ၊ ေရႀကီးေရလၽွံမႈ၊ ပင္လယ္လႈိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမႈတို႔ကိုေစာင့္ၾကည့္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ႀကိဳတင္သတိေပး ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးအတြက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစမည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဆက္ႏႊယ္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ေရက႑ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဘက္စုံအလႊာစုံတက္ ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရေပးေဝမႈႏွင့္ မိလႅာစနစ္၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ေရအားလၽွပ္စစ္၊ သဘာဝအေျချပဳခရီးသြားလာမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစသည့္ က႑မ်ိဳးစုံတိုးတက္မႈရွိလာေစ ရန္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ က႑မ်ား ၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္သည္ေရျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရသည္ရွားပါးသည့္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိနားလည္ၿပီးေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္အသိအျမင္ရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရအသုံးျပဳသူမ်ားအၾကား ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေရအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ နည္းပညာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ ႏွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေရက႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အေရးပါသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၈ခုႏွစ္အထိ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရက႑ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆယ္စုႏွစ္ဟူ၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထား ပါေၾကာင္း။

ေရက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွဦးေဆာင္၍ ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ အေလးထား ေျပာၾကားလိုပါ ေၾကာင္း၊ေရဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္သာမကႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္ကန္ ေသာအက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကခ်မွတ္ထားသည့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ား(Sustainable Development Goals)ကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း Video ကိုျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္ဦးေဆာင္၍ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းကိုဆက္လက္ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ Water Mothers Organization နာယကေဒါက္တာေရႊလႊမ္း က ကမၻာ့ေရေန႔ ၂ဝ၁၉ အထိမ္းအမွတ္ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “မည္သူ႕ကိုမၽွ ေနာက္ခ်န္မ ထားခဲ့ေရး”“Leaving No One Behind” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္နီနီသိန္းဦးေဆာင္၍ ေဒါက္တာေရႊလႊမ္း၊ ဦးထြန္းလြင္ဦး၊ ဦးလွေမာင္သိန္းႏွင့္ ေဒၚသင္းႏြယ္စိုး တို႔ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားအလုိက္ သီးျခား စီေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။