ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

Printer-friendly versionSend by email
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

 

မေကြး မတ္ ၁၅

အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္န၀င္း ေရေလွာင္တမံ ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္ ႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ၊ ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ ရွိ ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ထိုသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဘိုဘိုေက်ာ္က ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံ ေနာက္ခံသမိုင္း အက်ဥ္း၊ ေရေလွာင္တမံဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရသိုေလွာင္ႏုိင္မႈ၊ အက်ိဳးျပဳဧက၊ ေရေလွာင္တမံၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေရေလွာင္တမံၾကံ့ခုိင္္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္္သာစြာ ရွင္းလင္းရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရရွိေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ တမံ၏ထူးျခား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ နည္းပညာႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား အသုံးျပဳ၍ အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လည္းလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သက္တမ္းၾကာရွည္သည့္ ဆည္တမံမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ပိုမို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တမံ၏ ထိပ္ျပင္ ေျမသားဖယ္ ထုတ္ ျပန္ဖို႔ျခင္းႏွင့္ ေျမသားပုိး၍ ဖို႔ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေတာင္န၀င္းေရေလွာင္တမံ ၾကံ့ခုိင္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တမံဆိုင္ရာႏွင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္၍ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေအာင္လံၿမိဳ႕ရွိ သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထိုိသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ တံတားဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းလင္းတို႔က တံတားတည္ေဆာက္ရျခင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္း အက်ဥ္း၊ တံတားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘ႑ာေငြရရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၊ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ဘ႑ာေငြရရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက တံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရရွိသည့္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးရွိရွိ စနစ္တက်အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေျမပမာဏကို သာ ရယူအသုံးျပဳရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ နားလည္လက္ခံလာေအာင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ရန္မွာၾကားၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသည္။

သရက္-ေအာင္လံ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ ခရိုင္တြင္တည္ရွိၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ႕ႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕ကုိ ဆက္သြယ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ သရက္၊ ေအာင္လံ၊ ေနျပည္ေတာ္ကုိျဖတ္ၿပီး ေရႊလီ အထိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးစၾကၤန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိေၾကာင္းသိရ သည္။