ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၆

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ဦးအုန္းေမာင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ခ်င္းျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ခ်င္းျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီး ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီး မ်ားႏွင့္သံတမန္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဌာန (UK Department for International Development – DFID)၊ DaNaFacility ႏွင့္ VDB Loi Co., Ltd တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ခ်င္းရိုးရာအကအဖြဲ႕မွ ခ်င္း႐ိုးရာ ၀ါးညႇပ္အကႏွင့္ ဓားသိုင္းအကတို႔ ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၏ သဘာ၀အလွအပႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း မ်ားကို ဗီဒီယိုျဖင့္ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္း လ်န္လြယ္တို႔က စက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ က ယေန႔က်င္းပသည့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသိရွိေစရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္တြင္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ရည္ ရြယ္၍ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ တြက္ခ်က္မႈအရျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြတိုး တက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၅ ဒသမ ၉) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ (၆ ဒသမ ၃) ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ မၽွတၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ မ်ားကို ေခတ္မီလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေစရန္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္အားလုံးကို အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုအား ေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ အေျပာင္း အလဲျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားပါဝင္ပါေၾကာင္း။

ပုဂၢလိကက႑အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမႇင့္တင္ေပး ျခင္းသည္လည္း အစိုးရစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိကမ႑ိဳင္ ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ကာလလတ္ႏွင့္ကာလရွည္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဓိကရည္႐ြယ္ပါ ေၾကာင္း။

မိမိတုိို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP)” ကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္း ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ စစ္မွန္၍ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ႏို္င္ငံ၏ မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားအျပန္အလွန္ညီၫြတ္မႈရွိေစရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထား ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုအတား အဆီးျဖစ္ေစသည့္ ကန္႔သတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားကိုလည္း ပယ္ဖ်က္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္စီးပြားေရး ဝန္းက်င္တိုးတက္ေစရန္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း” ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Private Sector Development-PSD)သည္ အေရးပါ သည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ကိုဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္ကို ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ လမ္းျပေျမပုံအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးမူေဘာင္(PSD Framework)ကိုထပ္မံ၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာဝန္းက်င္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေငြေၾကးရရွိေစႏိုင္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အေျခခံလူသား အရင္းအျမစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏို္င္ငံ၏ အခန္းက႑အား ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း စသည့္မ႑ိဳင္(၅)ရပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယင္းသို႕က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး၏ စီးပြားေရးဝန္းက်င္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ မညီမၽွမႈမ်ား၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အင္အားကိုအသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ရန္အတြက္ ProjectBank (စီမံကိန္းဘဏ္)မွ တစ္ဆင့္စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ကို ၫွိႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အပါ အဝင္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဦးစားေပးစီမံ ကိန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္အတြက္ Project Bank ကိုမၾကာခင္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Project Bank သည္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝေဆာင္ ႐ြက္မႈကို ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့ မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP)၏ပန္းတိုင္ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္လည္းခ်ိန္ညွိရန္ရည္႐ြယ္ထားပါေၾကာင္း။

ယခုအခ်ိန္သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ျပည္တြင္း/ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမိုတိုး တက္လာေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးတံခါးကိုဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမလုံေလာက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကားတြင္ ေပါင္းကူးနယ္ေျမ ေဒသ အေနျဖင့္တည္ရွိေနၿပီး အျခားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ထူးျခားေသာပထဝီတည္ေနရာ အေနအထားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းအမ်ားအျပားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုမဟာဗ်ဴဟာက် သည့္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရိွသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္မႈ မ်ားသည္သိသာထင္ရွားလွသည့္ေစ်းကြက္အလားအလာမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မဲေခါင္-အိႏၵိယစီးပြားေရးစႀကႍသည္လည္း တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ ခံကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ေလၽွာက္ တြင္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ လည္းအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္း၊ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရအားလၽွပ္စစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရိုးရာရက္ကန္းလုပ္ငန္းစသည့္ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကီးမားသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားအထိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စီးပြားေရးစႀကၤံေပၚ၌ တည္ရွိေနသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ခိုင္မာသည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ ေနဆဲျဖစ္သည့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားသည္လည္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းအေျမာက္အမ်ားကိုဖိတ္ေခၚေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔က်င္းပသည့္ပြဲသည္ အလားအလာရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ရွိေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ႏွင့္ အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏သဘာ၀ အလွအပမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ ျမန္ျမန္သြားေရာက္ေလ့လာေစလိုပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားႏွင့္ အတူစုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြသည္ ခန္းမအတြင္းခင္းက်င္းျပသထား သည့္ ဌာနဆိုင္ရာျပခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း ဆိုင္ရာျပခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်င္းရိုးရာအထည္ မ်ားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ျပခန္းတို႔ကိုလွည့္လည္ၾကည့္ရႈ႕အားေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားကိုအစီအစဥ္အတိုင္းဆက္လက္ က်င္းပရာအစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား က ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေလအားလွ်ပ္စစ္က႑၊ အထည္အလိပ္ ႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းက႑၊ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ က႑ တို႔ကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည့္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို လည္းက်င္းပခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲသည္ခ်င္းျပည္နယ္၏ စီးပြား ေရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သိရွိေစရန္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရွိသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ၿပီးအဆိုပါျပပြဲတြင္ ျပခန္း ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ မတ္လ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။