ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား မူလပုိင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပုံစံ-၃) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

မေကြး မတ္ ၁၆

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္တီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအနက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ျခင္းနွင့္ မူလပုိ္င္ရွင္ေတာင္သူ မ်ားထံသို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၃)မ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအခမ္အနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပန္ လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမမ်ားကုိ လက္ခံရယူမည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာန အမွတ္(၅)အထည္စက္႐ုံ၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္(၅၀၁၃)တင့္ကားတပ္ရင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္စစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ခ်ဥ္စက္႐ုံ၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျမင္းႏွင့္သိုးေမြးျမဴေရးဌာန(ရန္ပယ္)၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ျပန္လည္ အပ္ႏွံသည့္ ေျမဧရိယာ (၈၇၇ ဒသမ ၄၉) ဧကအနက္ လယ္ယာေျမ (၃၀၈.၀၇)ဧက၊ ဦးပိုင္ (၁၂၉)ခုအား ေတာင္သူ (၁၀၈)ဦးလက္ဝယ္သို႔ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ-၃) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေျမ (၅၆၉ ဒသမ ၄၂)ဧကကို အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ ေျမဧရိယာအျဖစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမား မ်ားအတြက္ အသက္တမၽွအေရးႀကီးလွသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးစားေပး အထူးတာဝန္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားထဲက အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရာမွ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျမန္ျမန္ေရာက္ၿပီး ေစာေစာ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီအမီ အျမန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် စိစစ္လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၅-၂-၂၀၁၉ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၉) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းဖြဲ႕ စည္းၿပီး မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္(၅၂)ရပ္ႏွင့္အညီ စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ တရားဥပေဒ ကို အမွန္တကယ္ နားမလည္သျဖင့္ မွန္ကန္မႈမရွိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ မ႐ိုးမသား မမွန္မကန္ ျပဳလုပ္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက တရားမၽွတျခင္းရရွိေအာင္ ေစတနာ၊ ဂ႐ုဏာျဖင့္ ကူညီေပးလိုသည့္ ေမတၱာ စိတ္ရင္းအခံႏွင့္ နည္းလမ္းတက် ရဲရဲတင္းတင္း ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ေဆာင္ ႐ြက္ၾကရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ေျမယာကိစၥသည္ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီၫႊတ္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္ရသကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မျပည့္စုံမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အခ်ိန္ယူရပါေၾကာင္း၊ အမွားအယြင္း မရွိေစေရး၊ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ တိက်ေသခ်ာရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း ဂ႐ုဏာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး တရား မၽွတမႈရရွိေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမရွိသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသကို စြန္႔ခြာသြားမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားသို႔ မိသားစု လိုက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆင္းရဲဒုကၡခံၿပီး နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံနဲ႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ ေခတ္ပညာတတ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္း က်င္မႈရွိေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာဆုံး႐ႈံးေနမႈမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို သိရွိၿပီး မိမိတို႔မိသားစု လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားစြာ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ႏွင့္ လက္မႈလယ္ယာစနစ္မွ စက္မႈ လယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီး မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးကာ အရည္ အေသြး အဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾက ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔က်ရာ အခန္း က႑ကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံ ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ေျမစြန္႔လႊတ္သည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးက တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား၊ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိတို႔ တစ္ကိုယ္ေရ တစ္မိသားစု ဝမ္းစာဖူလုံေရးမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ သည့္ ကုန္ထုတ္လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳက တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ မေကြးတပ္နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျမင္းႏွင့္သိုး ေမြးျမဴေရးဌာန(ရန္ပယ္)တာ၀န္ခံ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏုိင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန စေလဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ုံ ဒုတိယစက္႐ုံမွဴး ဦးသက္မင္းထြန္းတို႔က ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မေကြးခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးႏုိင္ထံ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးစုိက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ မေကြးခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးႏုိင္ႏွင့္ သရက္ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနလင္းတို႔ထံလည္းေကာင္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္(၅) အထည္စက္႐ုံ(ပခုကၠဴ) လက္ေထာက္စက္႐ုံမွဴး ဦးမ်ိဳးခုိင္ေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ ေနဂ်ာ ဦးသိန္းဦးတို႔က ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ပခုကၠဴခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္အံ့ေမာင္ထံလည္းေကာင္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရ မႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုး ညိဳက မေကြးၿမိဳ႕ မႀကီးကန္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က မေကြးၿမိဳ႕ မယ္လွေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးထံလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကန္ဇြန္းမေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးထံလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ပခုကၠဴၿမိိဳ႕နယ္ ကၽြဲတဲ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထံလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ေဌး က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဓာတ္ေျမေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံလည္းေကာင္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကုိုကိုလြင္က ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ညာေတာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးထံလည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏုိင္ဦး က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မူလေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေတာင္သူကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးထံလည္းေကာင္း ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၃) မ်ားေပးအပ္ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ယာယီလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၃)မ်ား လက္ခံရရွိၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားကုိယ္စား ေဒၚလဲ့လဲ့ႏုိင္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။