ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မန္းေခ်ာင္းအပန္ေျဖဆင္စခန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ

Printer-friendly versionSend by email


ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၇
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ မတ္ ၁၆ ရက္က ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ မန္းေခ်ာင္းအပန္ေျဖဆင္စခန္း၊ ေကာ္ဖီနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးၿခံ(နတ္ေရကန္)ႏွင့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ႏြားေမြးျမဴေရးၿခံတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ၍ လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္၊ ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ေရႊစက္ေတာ္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္း ရွင္းလင္း ေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ႏို္င္ငံအ တြင္း ဇီ၀မ်ိဳးစုံမိ်ဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထား ရွိမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနက ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ ေဘးမဲ့ေတာမ်ားအေျခအေန၊ ေရႊစက္ေတာ္ေတာ ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာဥယ်ာဥ္ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း၊ ဖြဲဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေဘးမဲ့ေတာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအား အက်ိဳးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက ဥယ်ာဥ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ သက္ ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး၍ ဥယ်ာဥ္အတြင္း ၾကယ္လိပ္မ်ား ေမြးျမဴထားရွိမႈ အေျခအေနကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က လိုက္လံရွင္းလင္းျပသသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲေတာကုိ ျမန္မာ့ေရႊသမင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ ၏ က်က္စားေဒသမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈျမႇင့္တင္ရန္၊ မုန္းႏွင့္ မန္းေခ်ာင္းတို႔၏ ေရဖမ္းေတာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး ခ႐ုိင္ မင္းဘူး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ငဖဲႏွင့္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရွိၿပီး ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ကမၻာေပၚ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရွိရသည္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ သည့္ ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးစိတ္ရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရႊသမင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္တို႔ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့ေဒသရင္းငွက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ နဖားၾကဴးအျမီး၀ိုင္း၊ ငွက္မင္းသားဗိုက္ျဖဴ၊ ေစြ႔၊ ခ်ိဳးလင္းျပာ၊ ဗြတ္မြဲႏွင့္ ဘီလုံးတို႔ကုိလည္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္သည္ ကမၻာ့အလွပဆုံး ကုန္းလိပ္မ်ားစာရင္းတြင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးလိပ္မ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အျခားမည္သည့္ ေနရာတြင္မွ မေတြ႕ရွိႏိုင္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕သစ္ေတာမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရွိရသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ဇီဝရတနာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝ ေတာတြင္းေန ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္မ်ား မ်ိဳးသုဥ္းမႈမွ ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ေ႐ႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ေတာနယ္ေျမအတြင္း ၿခံခတ္ေမြးျမဴျခင္းမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျမန္မာ့ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ကာကြယ္ေရးနယ္ေျမမ်ားသို႔ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕တို႔မွ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႊစက္ေတာ္ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳး အစားစုံလင္လွေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၄၃ ခုအနက္ တစ္ခု အပါ အ၀င္ျဖစ္ၿပီး ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ ၁၄ မ်ိဳး၊ ငွက္ ၁၄၆ မ်ိဳး၊ ကုန္းေနေရေနတြားသြားသတၱ၀ါ ၄၃ မ်ိဳး၊ လိပ္ျပာမ်ိဳး ၃၉ မ်ိဳး၊ ေရခ်ိဳငါးမ်ိဳးစိတ္ ၂၂ မ်ိဳး၊ သစ္မ်ိဳး ၈၉ မ်ိဳး၊ သစ္ခြ ၃ မ်ိဳးႏွင့္ ေဆးဘက္၀င္အပင္ ၂၆ မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားသို႔ သြားေရာက္၍ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးတို႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ အလွဴေငြ မ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းကာ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ေရႊစက္ေတာ္မန္းေခ်ာင္း အပန္းေျဖ ဆင္စခန္းသို႔ေရာက္ရွိရာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးလွမိုးေအာင္က ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ဆင္စခန္းမ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မန္းေခ်ာင္းအပန္း ေျဖဆင္စခန္းျဖစ္ေပၚလာပုံ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း၊ မန္းေခ်ာင္းအပန္းေျဖဆင္စခန္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆင္စခန္းရွိ ဆင္အင္အားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ဆင္စခန္း၏ ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀င္ေငြရရွိမႈႏွင့္ ၀င္ေငြအေပၚအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဆင္ ၃၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆင္ ၂၅၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု တင်ပြချက်များအရ သိရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဆင္ထိန္းသိမ္း ေရးအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈသည္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ကုိလည္း ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ဆင္မ်ားသာမက ပုဂၢလိကပုိင္ဆင္မ်ားကုိလည္း ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားရွာ ၾကံ၍ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေရးမွာၾကားၿပီး ဆင္စခန္းအတြင္း ဆင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈကာ အစားအစာ မ်ားေကၽြးေမြးသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း သစ္ထုတ္ေရးဌာနတြင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္္ေရွာက္ေရး အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စခန္း ၂၀ ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး အစိမ္းေရာင္စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေစရန္၊ ဆင္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ Community Based Tourism လုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားေစရန္၊ ဆင္မ်ား၏ အေလ့အထ၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈ သဘာ၀ကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ဆင္မ်ားအေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားတတ္လာေစရန္၊ Ecotourism ဆင္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့သဘာ၀ေတာေတာင္ ေရေျမမ်ား၏ အလွအပတရားမ်ားကုိ ခံစားလာတတ္ၿပီး ပူးေပါင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လိုစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆင္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ မင္းဘူးခ႐ုိင္ ငဖဲၿမိဳ႕ နယ္၌ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ေကာ္ဖီ-ရာသီသီးႏွံဌာနခြဲက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ေကာ္ဖီနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရၿခံ(နတ္ေရကန္)သို႔ေရာက္ရွိရာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ထြန္းျမင့္က ေကာ္ဖီၿခံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔တင္္ပုိ႔ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီ ေကာ္ဖီ မ်ိဳးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳး၍ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတိုးျမႇင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္မွာၾကား၍ ေကာ္ဖီနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးၿခံ(နတ္ေရကန္)မွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေကာ္ဖီ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္နမူနာမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိိေသာ ေကာ္ဖီပင္မ်ားကုိ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈၿပီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပညာေရးဆို္င္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၾကရာ ဒုတိယသမၼတက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ေကာ္ဖီနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးၿခံ(နတ္ေရကန္)သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ငဖဲၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းတည္ရွိၿပီး ဧရိယာ ၄၀ ဒသမ ၈၅ ဧက က်ယ္၀န္းေၾကာင္း၊ ၿခံအတြင္း ကုန္းျမင့္ေကာ္ဖီျဖစ္သည့္ အာေရးဗီးကားမ်ိဳးစိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကက္တီမိုးစသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီမ်ိဳးမ်ားကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စိုုက္ပ်ိဳးၿပီး မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအေနာက္ျခမ္းေဒသမ်ားသို႔ ေကာ္ဖီပ်ိဳးပင္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိၿပီး ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုုပ္မႈနည္းပညာေပးသင္တန္းမ်ား ေဒသအေရာက္ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ျခမ္းေဒသရွိ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ိဳးလိုေသာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေကာ္ဖီပ်ိဳးပင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရျပည့္ေက်း ရြာရွိ Good brothers ကုမၸဏီ၏ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ျပန္႔ပြားေရး ႏြားေမြးျမဴေရးၿခံသို႔ ေရာက္ရွိရာ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္္ ဦးလွဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးဦးတို႔က ေမြးျမဴေရးၿခံဆိုင္ရာ အခ်က္အ လက္မ်ား၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏြားမ်ားအား စနစ္တက် ေမြးျမဴထားရွိမႈ၊ ႏြားႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ႏြားစာျမက္မ်ား စိုုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈႏွင့္ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ႏြားမ်ားအား စနစ္တက်ေမြးျမဴထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ပထ၀ီအေနအထားအရ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးမ်ားကုိ ပုိင္ဆိုင္ထားပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏြားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေမြးျမဴ၍ ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ေရးကုိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ညေနပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကသည္။