ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

Printer-friendly versionSend by email
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
 • ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူမည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၈
ႏုိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋက ေကာ၀ိဒ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ခံယူ မည့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဥပၸါတသႏၲိ ေစတီေတာ္ ပရိ၀ုဏ္အတြင္းရွိ သာသနာ့မဟာဗိမာန္ေတာ္ႀကီး၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳၿပီး ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း ၾကသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိက ေဒါက္တာဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိ၀ံသအမွဴးျပဳေသာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူၾကၿပီး ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေဌး၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္း၏ဇနီး ေဒၚနန္႔ၾကင္ၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီး ခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ ႏွင့္ဇနီး ေဒၚေဌးရီ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚေအးသီတာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၏ဇနီး ေဒါက္တာ စိန္စိန္သိမ္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဇနီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါး သီလခံယူ ေဆာက္တည္ၾကျပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရြတ္ပြားသဇၥ်ာယ္ေတာ္မူသည့္ ေမတၱ သုတ္ပရိတ္တရား ေတာ္မ်ားကိုနာယူၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂု႐ု၊ အဘိဓဇ အဂၢ မဟာသဒၶမၼေဇာတိက ေဒါက္တာဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ မဟာ၀ိသုတာ ရာမ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဘဒၵႏၲက၀ိသာရ တို႔ထံ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေဌး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ဇနီး ေဒၚနန္႔ၾကင္ၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တုိ႔က ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ႏွင့္ဇနီး ေဒၚေဌးရီ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚေအးသီတာ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၏ဇနီး ေဒါက္တာစိန္စိန္သိမ္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း ၀န္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ၾကသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ဇနီးေဒၚခိ်ဳခိ်ဳ၊ ဒုတိယသမၼတ၏ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေဌး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ဇနီး ေဒၚနန္႔ၾကင္ၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးညြန္႔၏ဇနီး ေဒၚေ႒းရီတို႔က သီလရွင္ဆရာၾကီးမ်ား အား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ မင္းေက်ာင္း ပထမျပန္စာသင္တိုက္ ပဓာနနာယက အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲစႏၵိမာဘိ၀ံသ ထံမွ ပရိသတ္မ်ားက အႏုေမာဒနာတရားနာယူၾကၿပီး လွဴဒါန္းမႈအစုစုတို႔အတြက္ ေရစက္ သြန္းေလာင္းအမွ်ေပးေ၀ၾကသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ ပရိသတ္ မ်ားက အခမ္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ ဆရာႀကီးမ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။