ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အလုပ္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၉)

Printer-friendly versionSend by email