ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

Printer-friendly versionSend by email
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
  • ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ
ျမစ္ႀကီးနား မတ္ ၂၁
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဦးဟန္ေဇာ္၊ ႏိုင္သက္လြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ဝင္းဦး၊ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွတပ္မေတာ္ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕အား ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒  ဦးထြန္းတင္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးတူးဂ်ာ၊  ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဒီဆင္ရမ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးတင္လႈိင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဒိန္ခန္ဖုန္(ခ)ဦးခန္လင္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားက ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ျပည္သူ႔၊ အမ်ိဳးသား၊ျပည္နယ္)၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ လမ္းၫႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို  ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အခ္်ိန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ မိမိတို႔ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ တရားမွ်တ မႈ၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ၊အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ သာတူညီမွ်ခြင့္မ်ား ေပးထား သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္န္ိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္ၿမဲေရးကို အားေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းမွ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲ၊အက်ပ္ အတည္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို စိတ္ပ်က္အားငယ္ မေနဘဲ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသူအားလုံးက ထိုအခက္အခဲမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျပသရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာေပါက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ မဆို အစကနဦးကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိၾကပါေၾကာင္း။
 
အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခါ  အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုအခ်ိဳ႕က ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ တုံ႔ဆိုင္းမႈ၊ ဝန္ေလးမႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ စိုးရိမ္စရာမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ရန္သူသဖြယ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်စရာမလိုပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ မိမိတို႔ န္ိုင္ငံသူ၊န္ိုင္ငံသား မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏၲာရာယ္ျပဳမႈမဟုတ္ဘဲမိမိတို႔န္ိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ နားလည္ေစလိုပါေၾကာင္း။
 
န္ိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေရစီးေၾကာင္းအေပၚတြင္ လိုက္ပါႏိုင္မွသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လိုက္ပါႏိုင္ျခင္းမရွိပါ က အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပိုင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္း၊ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းဟူ၍ အပိုင္း ၃ ပိုင္းရွိပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ မိမိတို႔လိုလားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေစလိုပါ ေၾကာင္း။
 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ မည္သူ႔ကိုမဆို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သြားလိုသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လိုလားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား လုံးဝမျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း။  ျပည္သူလူထုကို  အက်ိဳးမျပဳသည့္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနျဖင့္ သတိထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။
 
ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုဥပေဒမ်ားအတိုင္း က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပါက အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ မ႑ိဳင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မေျပလည္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ထို႔အတူ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တြင္လည္း လြတ္လပ္သည့္တရားစီရင္ေရးဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ မိမိတို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုပါ ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ႏွင့္ မစြက္ဖက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
 
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သုံးႏိုင္မွသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းတြင္လည္း ဘက္မလိုက္သည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ရာထူး၊ ေငြေၾကး၊  မ်က္ႏွာႀကီးငယ္၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာတရားခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆုံးျဖတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊    ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္အားလုံးတန္းတူ ညီတူျဖစ္မွသာဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္ၿမဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဥပေဒ၏ အထက္တြင္မည္သူမွ် မရွိရပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ လူအဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္ၿမဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ၫႊန္ၾကားၾကပ္ မတ္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို  အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေရွးရႈ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ မိမိတာဝန္မိမိေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲရာတြင္  တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍မရ ပါေၾကာင္း၊   ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလုံးပါဝင္မွသာေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာမိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီေရစီးေၾကာင္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။
 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည့္ ၃ ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အခန္းက႑ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ထားပါေၾကာင္း၊ တစ္ခုက်ိဳးေပါက္ပါက က်န္အခ်က္မ်ား က်ိဳးေပါက္ခံရပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမႇင့္ တင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးကို ပိုမိုတည့္မတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စား ေသာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားသူႀကီးမ်ားက စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလမ္းေၾကာင္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္အရာထမ္းမ်ားက  အမႈထမ္းမ်ား၏ ခံယူခ်က္ကို ေျပာင္းလဲေပးရန္၊ ျပဳျပင္ ေပးရန္၊ လမ္းၫႊန္ေပးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ခံယူခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို တည့္မတ္ႏိုင္မွ သာလွ်င္ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊    ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္က မိမိတို႔ကို ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သည္ဆိုျခင္းထက္ မိမိတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို” အေလးအနက္ထား ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔ကို တာဝန္ေပး ထားသည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ မ်ားထံမွ ဆင္းသက္ပါေၾကာင္း။
 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အာဏာထင္ၿပီး လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာမရွိပါေၾကာင္း၊ တာဝန္ေပးျခင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟုထင္ျခင္း၊ ရာထူးကို အာဏာဟု ထင္ျခင္း စသည့္အေတြးအေခၚအယူအဆ ျဖစ္လာၿပီဆိုပါက မိမိတို႔ လုပ္သည့္အလုပ္သည္ မွန္ကန္ႏိုင္စရာမရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္မႈ၊ ျမန္ဆန္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္အတိုင္း ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုကေရစီ ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္ပါေၾကာင္း။
 
ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ရန္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားရွိရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔အားလုံးသည္ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္မည္ဆိုပါက ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိရမည္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္မႈရွိ ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါေၾကာင္း၊   ေငြေၾကးမ်ား သုံးစြဲရာတြင္လည္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ညီေစရန္  ျပည္နယ္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံး သည္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ က႑ကိုယ္စီတြင္ ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္ေဆာင္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ယင္းေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို လည္း ေကာင္း၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းတင္က လႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးတူးဂ်ာက တရားလႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
 
ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တရားစီရင္ေရးပိုင္းအေန ျဖင့္ အမႈမ်ားကို မွန္မွန္ႏွင့္ျမန္ျမန္ဆုံးျဖတ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ၾကန႔္ၾကာေနမႈမ်ား မျဖစ္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအေလအလြင့္မျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ၾကေစလို ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္န္ိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလ္ို ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းကိစၥမ်ားကို မ်က္ႏွာလြဲမေနဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း။
 
စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ စာဝတ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ မ႑ိဳင္သုံးရပ္လုံးတြင္ကန႔္သတ္ခ်က္ မ်ား ရွိသျဖင့္  လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ မလုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုလို အခြင့္အေရးရသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ မိမိေဒသ၊ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးကို ေရွးရႈၿပီး ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ မိမိမည္မွ်တာဝန္ေက်ခဲ့သလဲ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိပခုံး ေပၚသို႔ က်ေရာက္လာသည့္ သမိုင္းေပး တာဝန္မ်ားကို မိမိျဖတ္သန္းသည့္ ကာလတစ္ခုတြင္ မည္မွ်ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္ကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက တန္ဖိုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံႏႈတ္ဆက္ သည္။
 
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျမစ္ႀကီးနားျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ေရာက္ရွိ ရာ ေဆး႐ုံအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာဘုန္းေမာ္က ေဆး႐ုံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုသေရးႏွင့္ေရာဂါကာကြယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လိုအပ္သည္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။
 
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနၾကသည့္ လူနာမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈအားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေပးအပ္သည္။
 
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္  ေလးထပ္ေဆာင္သစ္တည္ ေဆာက္ေနမႈ ကို ၾကည့္ရႈၿပီး ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္ ။