ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္

Printer-friendly versionSend by email
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
  • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္
ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၂
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန - ၂ ၌ က်င္းပရာ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
 
အခမ္းအနားသို႔ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသာဦး၊ ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္ျမင္ထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အလႉရွင္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 
ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ(ေနျပည္ေတာ္) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းသံုးသပ္မႈအစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုရီးယားစက္မႈဘဏ္(IBK)မွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ မုံ႐ြာ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ စုစုေပါင္း (၉) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳး အစားအလိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ရာတြင္ အေသးစားလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပထမဆု (၉)ခု၊ ဒုတိယဆု (၁၁)ခု၊ တတိယဆု (၁၉)ခု စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း (၃၉)ခုကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ အငယ္စားလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပထမဆု (၉)ခု၊ ဒုတိယဆု (၁၄)ခု၊ တတိယဆု (၂၀)ခု၊ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း (၄၃)ခုကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ပထမဆု (၉)ခု၊ ဒုတိယဆု (၁၃)ခု၊ တတိယဆု (၁၈)ခု၊ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း (၄၀) ခုတို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္ စုစုေပါင္း (၁၂၂)ဦးတို႔အား ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
 
ယခုေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ(၉)ခု၌ ဆုရရွိခဲ့ေသာ MSME မ်ားကို ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဆုမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည့္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို MSMEs ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေဒသ အလိုက္မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒ(၁၂)ခ်က္အနက္ ဒုတိယအခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ “အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္”ဆိုသည့္ မူဝါဒ ႏွင့္အညီ MSME မ်ား ေဈးကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရး၊ ေဒသအသီးသီးရွိ ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈက႑မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္လာေရး၊ MSME မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ျမင့္မားမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ေရး၊ သြင္းကုန္ အစားထိုးထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေရးႏွင့္ တီထြင္ႀကံဆမႈ၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ေရးတို႔ကို ေမၽွာ္မွန္းၿပီး က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
MSMEs ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အသိအမွတ္ျပဳအမွတ္တံဆိပ္ (MSME Logo) အသုံးျပဳခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ MSME Logo ကို အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဈးကြက္က တုံ႔ျပန္ လာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံၿပီး စားသုံးသူမ်ားအႀကိဳက္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္ကို အေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေရွး႐ႈသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဟန္ခ်က္ညီရန္တို႔အတြက္ MSME မ်ားသည္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ MSME မ်ားျဖစ္၍ MSME မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအႏွံ႔ MSME မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိေရး၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ေဈးကြက္အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ယခုလိုေဆာင္႐ြက္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ (၄)ခ်က္အနက္ ဒုတိယအခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘက္ညီမၽွတစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္”ဆိုသည့္ အခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ယခုဆိုလွ်င္ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသအလိုက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီေပး သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းႏိုင္ေရးကို ဖိတ္ေခၚ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္၍ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။
 
MSME မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားရရွိရန္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ SME ေခ်းေငြက်ပ္ (၃၀) ဘီလီယံ ၊ အေပါင္မဲ့အာမခံစနစ္(CGI) ေခ်းေငြက်ပ္ (၇ ဒသမ ၃၉၃) ဘီလီယံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ(ODA) ေခ်းေငြအျဖစ္ JICA Two Step Loan ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္း (၂၀) ဘီလီယံ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ေခ်းေငြက်ပ္ (၂၅၀) ဘီလီယံ၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြက်ပ္ (၂၀၀)ဘီလီယံ ၊ ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(KfW) ေခ်းေငြယူ႐ို (၁၅ ဒသမ ၃၀) သန္း စသည့္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး MSMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ MSMEs က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး၊ စီးပြားေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပး ၾကသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ Friedrich Naumann Foundation (FNF)ႏွင့္ ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔(GIZ)၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ PUM နယ္သာလန္စ္နည္းပညာ ျပန္႕ပြားေရးအဖြဲ႔၊ ဒိန္းမတ္အစိုးရ၏ တာ၀န္သိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရန္ပံုေငြ(RBF)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာအသင္း(JMA)၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကာဆီကြန္ ဘဏ္(KBank)၊ Entrepreneurship Development Network Asia (Myanmar) Co., Ltd. (EDNA)၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂၽြန္ဘြတ္ Root စက္မႈအသင္း (JROOT)၊ ဂၽြန္ဘြတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာသိပၸံ(JIAT)၊ ကိုရီးယားနည္းပညာတိုးတက္ေရးသိပၸံ (KIAT)၊ ကိုရီးယားစက္မႈဘဏ္(IBK)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO)၊ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ၊ ကေနဒါအမႈေဆာင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (CESO) ၊ ကုလသမဂၢစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (UNIDO) တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ယေန႔အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ အဓိကကမကထျပဳသူ(Main Sponsor) အျဖစ္ ကူညီေပး ခဲ့သည့္ ကိုရီးယားစက္မႈဘဏ္(IBK)၊ အလႉရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ MSMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
 
ထို႔ေနာက္ MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုရီးယားစက္မႈ ဘဏ္ (IBK) ႏွင့္ Good Brothers Co., Ltd တို႔က အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။
 
ဆက္လက္၍ MSMEs ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးတို႔က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။
 
ယင္းေနာက္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန - ၂ အတြင္း၌ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။
 
ယေန႔က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ MSMEs ထုတ္ကုန္ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားကို မတ္ ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျပပြဲတြင္ အိမ္သံုးႏွင့္လက္မႈပစၥည္း လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ခ်ည္မွ်င္နွင့္ အထည္ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွျပခန္း စုစုေပါင္း(၂၇၁)ခန္း ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး MSMEs ထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပဳိင္ပြဲ၏ ဆက္စပ္အခမ္းအနားမ်ားအျဖစ္ "ျမန္မာ့ ကုန္စည္ ကမၻာဆီသို႔" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားက Panel Discussion ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ MSMEs ထုတ္ကုန္ မိတ္ဆက္ အခမ္းအနားနွင့္ Knowledge Sharing က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ City Mart ၊ Gandamar Whole Sale စသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ Business Matching ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းစေသာ အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။