ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ နန္႔ျမစ္ခတံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းတုိ႔သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

Printer-friendly versionSend by email
ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၂
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ၊ ဦးဟန္ေဇာ္၊ ႏိုင္သက္လြင္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ဝင္းဦး၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနား - ဝုိင္းေမာ္ကားလမ္းေပၚရွိ နန္႔ျမစ္ခတံတားတည္ေဆာက္ေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးသည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အား တံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တံတားဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက တံတားစီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 
တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး၊ စံခ်ိန္ စံညႊန္းျပည့္မီ ေစေရး၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအေလအလြင့္မျဖစ္ေစေရး၊ တံတားခံႏိုင္ဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မွာၾကားသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ နန္႔ျမစ္ခေလးလမ္းသြားတံတားအနက္ က်န္ရွိ ေနသည့္ ႏွစ္လမ္းသြားတံတားတည္ေဆာက္ေနမႈ၊ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ႏွစ္လမ္းသြား တံတားႏွင့္ တံတားေအာက္ေျခတြင္ ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈကာကြယ္ရန္ ကြန္ကရစ္ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ေနမႈတို႔ကိုလိုက္လံၾကည့္ရႈသည္။
 
အဆိုပါ နန္႔ျမစ္ခတံတားမွာ မႏၱေလး-လားရႈိး-ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီးတံတားအမ်ိဳးအစားမွာသံကူကြန္ကရစ္၊ သံမဏိသံေဘာင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တစ္စီးျခင္းခြင့္ျပဳခံႏိုင္ဝန္မွာ ၇၅ တန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းနန္႔ျမစ္ခတံတားမွာ ေလးလမ္းသြားတံတားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ႏွစ္လမ္းသြားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ယခုအခါ ေလးလမ္းသြားတံတားျဖစ္ရန္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။
 
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည္။
 
ထို႔သုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္က နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈ၊ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ သက္ေမြးပညာမ်ားသင္ၾကားေပးေနမႈ၊ သင္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအားေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးေနမႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 
ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကမိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ပါဝင္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသားသမီးတို႔အေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈကိုေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကား ျပသေပးမႈမ်ားသည္ သားတုိ႔သမီးတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္မ်ားစြာ အေရးပါပါေၾကာင္း၊ ယခုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု စိတ္ဓာတ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အေလးထားသင္ၾကားေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိုသားတုိ႔ သမီးတို႔ အေနျဖင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိေဒသ၊ မိမိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား သိရွိျပန္႔ပြားေအာင္ ေျပာၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမွာပညာေရးရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈအေပၚမူတည္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားထားရွိ ေပးသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ သားတုိ႔သမီးတို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်တတ္ေစရန္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာဖတ္ရႈမႈမ်ားမွတ္ဖြယ္ မွတ္ရာမ်ားကိုမွတ္သားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေခါင္းေဆာင္ မည့္သူမ်ားသား တုိ႔သမီးတို႔ထဲမွ ေပၚထြက္လာမည္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း၊ သားတုိ႔သမီးတို႔သည္ ပညာအင္အား၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျပည့္္ဝၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကိုသားတုိ႔ သမီးတုိ႔ရင္ထဲတြင္ ထာဝစဥ္ကိန္း ေအာင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကေစ လိုေၾကာင္းမွာၾကားသည္။
 
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ၿပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အိပ္ေဆာင္၊ စားရိပ္ သာနွင့္ စာၾကည့္တိုက္တို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံရိုက္သည္။
 
ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီးစီတာပူမေနာကြင္း၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံရိုက္သည္။
 
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကရာမြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၾက သည္။