ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၂ /၂ဝ၁၉ ၁၃၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္

Printer-friendly versionSend by email

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္)

အခြန္အယူခံခုံအဖြဲ႕႐ုံးလုပ္ငန္းအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသတ္မွတ္ျခင္း