ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၀ / ၂၀၁၉

Printer-friendly versionSend by email