အစိုးရအဖြဲ႕

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၁ / ၂၀၁၈

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၁၄ ရက္

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

 

 

၁။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

၂။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠဌမ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔