ဗဟိုရုံးမ်ား

 

၁။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

၂။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး

၃။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး

၄။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး

၅။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ုံး

၆။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ုံး

၇။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး

၈။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး

၉။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး

၁၀။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

၁၁။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

၁၂။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕႐ုံး