ဝန္ၾကီးဌာနWebSiteမ်ား

Printer-friendly versionSend by email
NO ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား NO ဌာနမ်ား(Departments) Website လိပ္စာ
1 နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး     www.president-office.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 သမၼတဦးစီး႐ုံး  
3 ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးစီး႐ုံး  
4 ဒုတိယသမၼတ(၂)ဦးစီး႐ုံး  
5 နိုင္ငံေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးဌာနႀကီး  
6 စီးပြားေရးရာဌာနႀကီး  
7 လူမူေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုဌာနႀကီး  
8 စီမံေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဌာနႀကီး  
9 အိမ္ေတာ္မ်ားဌာနႀကီး  
10 လုံျခဳံေရးအရာရွိခ်ဳပ္ဌာနႀကီး  
11 သုေတသန၊သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္တိုင္ၾကားစာမ်ားဌာနႀကီး  
         
2 နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.mofa.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 နိုင္ငံေရးရာဦးစီးဌာန  
3 အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန  
4 မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန  
5 သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန  
6 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးဦးစီးဌာန  
7 ေကာင္စစ္ေရးရာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာန  
8 စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံေရးရာဦးစီးဌာန  
         
3 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.myanmarmoha.org
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ www.myanmarpoliceforce.org
3 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန www.gad.gov.mm
4 အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန  
5 အက်ဥ္းဦးစီးဌာန  
6 မီးသတ္ဦးစီးဌာန www.fsd.gov.mm 
         
4 ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.mod.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 နိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းေရးရာဦးစီးဌာန  
3 ေငြစာရင္း႐ုံး  
4 ပစၥည္းဝယ္ယူမွုညႊန္ၾကားေရးမွူး႐ုံး  
         
5 နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန     www.mba.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန  
3 ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန  
6 နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန     www.statecounsellor.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး www.msco.gov.mm
2 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန www.nrpc.gov.mm
3 မူဝါဒေရးရာဦးစီးဌာန www.informationcommittee.gov.mm
         
7 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.moi.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား www.mrtv.gov.mm
3 ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန www.moi.gov.mm/iprd:zg/
4 သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း www.moi.gov.mm/npe:zg/
5 ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာန www.moi.gov.mm/ppd:zg/
         
8 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန 1 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး  
         
9 သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဝန္ႀကီးဌာန     www.mora.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 သာသနာေရးဦးစီးဌာန www.culture.gov.mm
3 သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန  
4 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရဝါဒဗုဒၶၶၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ www.nlm.gov.mm
5 အႏုပညာဦးစီးဌာန  
6 ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန www.fineartsdepartment.gov.mm
7 သမိုင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန  
8 အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမွုႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)  
9 အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမွုႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)  
         
10  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန      www.moai.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 စီမံကိန္းဦးစီးဌာန  
3 စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန  
4 လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန  
5 ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မွုစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန  
6 စက္မွုလယ္ယာဦးစီးဌာန  
7 စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန  
8 သမဝါယမဦးစီးဌာန  
9 အေသးစားစက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန  
10 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန  
11 ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန http://www.dof.gov.mm/
12 ေက်းလက္ေဒသဖြံံ့ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန http://www.drdmyanmar.org/
13 ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ http://www.yau.edu.mm/
14 ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ http://www.uvsyezin.edu.mm/
         
11 ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန      www.mcit.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
3 ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
4 ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန  
5 မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
6 ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
7 ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
8 သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ဆိုင္ဘာလုံျခဳံေရးဦးစီးဌာန  
9 ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း  
10 ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး  
11 ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္  
12 ျမန္မာ့သေဘာကၤ်င္းလုပ္ငန္း  
13 ျမန္မာ့မီးရထား  
14 ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး  
15 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း  
16 ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း  
17 ျမန္မာနိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္  
18 ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္  
19 ဗဟိုပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း  
         
12 သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန      www.moecaf.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 သစ္ေတာဦးစီးဌာန  
3 အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန  
4 ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန  
5 ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန  
6 ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း  
7 သစ္ေတာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္  
8 သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန www.mining.gov.mm
9 ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန  
10 အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း  
11 အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း  
12 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း  
13 ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း  
         
13 လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန      www.moep.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံေရးဦးစီးဌာန  
3 ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း  
4 ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း www.energy.gov.mm 
5 ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း  
6 လၽွပ္စစ္စြမ္းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန  
7 ေရအားလၽွပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန  
8 လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန  
9 လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း  
10 လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  
11 ရန္ကုန္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း  
12 မႏၲေလးလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း  
         
14 အလုပ္သမား၊လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန     www.dop.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန  
3 အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ႏွင့္နိုင္ငံသား ဦးစီးဌာန  
4 ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန  
5 အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန  
6 လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕  
7 အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန  
8 အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန  
         
15 စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန     www.industry.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 စက္မွုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန  
3 စက္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန  
4 အမွတ္(၁) အႀကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း  
5 အမွတ္(၂) အႀကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း  
6 အမွတ္(၃) အႀကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း  
7 ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း  
         
16 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန      www.moe.gov.mm 
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန  
3 ပညာေရးသုေတသန ၊စီမံကိန္းႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန  
4 အေျခခံပညာဦးစီးဌာန  
5 ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန  
6 ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန  
7 ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာန  
8 နည္းပညာ ၊သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန  
9 သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွုဦးစီးဌာန  
10 စက္မွုနည္းပညာျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာန  
11 ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ (ပညာေရး)  
12 ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ (သုေတသန)  
13 တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္(၁၅၈) ခု  
         
17 က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန     www.moh.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန  
3 ကုသေရးဦးစီးဌာန  
4 က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန  
5 ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန  
6 အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန  
7 တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန  
8 အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန  
         
18 စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.commerce.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန  
3 ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန  
4 စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန  
         
18 စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန     http://www.mof.gov.mm/
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန  
3 ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
4 စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန www.irdmyanmar.gov.mm
5 အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းတမ္းမ်ား ေမာ္ကြန္းတိုက္ဦးစီးဌာန  
6 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ www.cbm.gov.mm
7 ဗဟိုစက္ပစၥည္းစာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန  
8 စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မွုအစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာန  
9 ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္  
10 ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္  
11 ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္  
12 ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း www.mminsurance.gov.mm
13 ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန www.mmsis.gov.mm
14 ေငြတိုက္ဦးစီးဌာန  
15 ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန  
16 အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန  
17 ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန  
18 ပင္စင္ဦးစီးဌာန  
19 အခြန္အယူခံအဖြဲ႕႐ုံး  
20 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း  
         
20 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.construction.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန  
3 လမ္းဦးဦးစီးဌာန  
4 တံတားဦးစီးဌာန  
5 ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  
6 ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  
       
21 လူမူဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.mswrr.gov.mm
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 လူမူဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန www.dsw.gov.mm
3 ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမွုဦးစီးဌာန www.rrdmyanmar.gov.mm
4 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန  
         
22 ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန     www.myanmartourism.org
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန  
         
23 တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန      
    1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
2 တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဦးစီးဌာန  
3 တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာန  
         
24 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 1 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး  
         
25 ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕႐ုံး     www.ucsb.gov.mm 
         
26 ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး     www.oagmac.gov.mm
         
27 ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး     www.oag.gov.mm
         
28 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး     www.unionsupremecourt.gov.mm
         
29 နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး     www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm
         
30 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္     www.uecmyanmar.org