ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးစာရင္း

Printer-friendly versionSend by email

 

   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးစာရင္း

စဥ္

ဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဒုတိယဝန္ႀကီး

(၁)

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 

(၂)

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 

(၃)

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ

(၄)

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္

(၅)

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္

(၆)

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ

ဦးခင္ေမာင္တင္

(၇)

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေဖျမင့္

ဦးေအာင္လွထြန္း

(၈)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးမင္းသူ

 ဦးတင္ျမင့္

(၉)

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

သူရဦးေအာင္ကို

ဦးၾကည္မင္း

(၁၀)

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေအာင္သူ

ဦးလွေက်ာ္

(၁၁)

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသန္႔စင္ေမာင္

ဦးေက်ာ္မ်ိဳး

ဦးသာဦး

(၁၂)

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးအုန္းဝင္း

ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ

(၁၃)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းခိုင္

ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္

(၁၄)

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသိန္းေဆြ

 

(၁၅)

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ

 

(၁၆)

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာသန္းျမင့္

ဦးေအာင္ထူး

(၁၇)

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး

ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း

(၁၈)

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာျမင့္ေထြး

ေဒါက္တာျမေလးစိန္

(၁၉)

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးစိုးဝင္း

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း

ဦးဆက္ေအာင္

(၂၀)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေသာင္းထြန္း

 

(၂၁)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဟန္ေဇာ္

ဦးေက်ာ္လင္း

(၂၂)

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး

ဦးစုိးေအာင္

(၂၃)

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးအုန္းေမာင္

 

(၂၄)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ႏုိင္သက္လြင္

ဦးလွေမာ္ဦး

(၂၅)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္တင္