ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၁

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရးညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပသည္။

 

ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု အားလံုး သိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါေၾကာင္း၊ ေလွ်ာ့ရသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္နည္းတူ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္း ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေပါင္းစည္း သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲဲ႕စည္းမႈကို ယခင္က တစ္လ၊ ႏွစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ယခုေဆာလ်င္စြာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာလ်င္စြာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါက ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ အလုပ္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

သို႔ေသာ္လည္း ေဆာလ်င္စြာ ဖြဲ႕စည္းသည့္အတြက္ ေနာင္တြင္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိလာ ႏိုင္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ေတြ႕ လုပ္ၾကည့္မွ အပိုအလုိကို သိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည္ ကိစၥတြင္  တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သတိေပးအႀကံျပဳစရာမ်ားရွိပါက သတိေပး အႀကံျပဳေစ လိုေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ မပါ၀င္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ထို႔ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္  က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔က ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း တင္ျပၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။

 

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအား အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး ၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မိမိအေနျဖင့္ အားတက္မိ ပါေၾကာင္း။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ အေတာ္အတန္ ခရီးေရာက္ေနၿပီဟု ျမင္ပါေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခရီးေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္းထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ေဆာလ်င္စြာ ၿပီးစီးမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

 

ယခုအစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးေနာက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္း စိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာန၊ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန စသည္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိရသည္။