ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း၊ေဒသမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠဌမ်ား

Printer-friendly versionSend by email

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဥကၠဌမ်ား

 (၁)

ဦးေကဆိုင္း

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

(၂)

ဦးခြန္စံလြင္

ပအုိဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

(၃)

ဦးဝင္းေက်ာ္(ခ)ဦးအိုက္မိန္း

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

(၄)

ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္

ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

(၅)

ဦးခြန္ထြန္းလူ(ခ)ဒီကီ

“ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ