ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

Printer-friendly versionSend by email

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး

ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၁ / ၂၀၁၈

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၁၄ ရက္

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း

 

၁။       ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၀ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည္-


 (က)

ဦးဝင္းျမင့္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

( ခ)

ဦးျမင့္ေဆြ

ဒုတိယသမၼတ

( ဂ)

ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ

ဒုတိယသမၼတ

(ဃ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

( င)

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

( စ)

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ဆ)

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

( ဇ)

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီးဌာန

( စ်)

ေဒါက္တာေဖျမင့္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

(ည)

ဦးေသာင္းထြန္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးဝန္ႀကီးဌာန

( ဋ)

သူရဦးေအာင္ကို

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

( ဌ)

ေဒါက္တာေအာင္သူ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

( ဍ)

ဦးသန္႔စင္ေမာင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

( ဎ)

ဦးအုန္းဝင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(ဏ)

ဦးဝင္းခိုင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

(တ)

ဦးသိန္းေဆြ

 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား

ဝန္ႀကီးဌာန

(ထ)

ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

( ဒ)

ေဒါက္တာသန္းျမင့္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

( ဓ)

ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

( န)

ေဒါက္တာျမင့္ေထြး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

( ပ)

ဦးေက်ာ္ဝင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

( ဖ)

ဦးဟန္ေဇာ္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

( ဗ)

ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

(ဘ)

ဦးအုန္းေမာင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

( မ)

ႏုိင္သက္လြင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(ယ)

ဦးေက်ာ္တင္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

( ရ)

ဦးထြန္းထြန္းဦး

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

 

၂။       ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ရာထူးအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

                                                                                       

                                                                        (ပံု) ဝင္းျမင့္

                                                                      ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

                                                                   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္