ဝန္ျကီးဌာနအလိုက္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္စာရင္း

Printer-friendly versionSend by email

 

စဥ္

၀န္ႀကီးဌာန

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ရာထူး

သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန

ဦးေဇာ္ေဌး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္