လႊတ္ေတာ္က႑

၇၄။        ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္ပါ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ပါဝင္သည္ –

 

(က)

 

 

၁ဝ၉။        ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆံုး ၄၄ဝ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႕စည္းရမည္ –

 

(က)

၁၄၁။ အမိ်ဳးသားလႊြတ္ေတာ္ကို လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆံုး ၂၂၄ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႔စည္းရမည္ –

 

(က)