တီထြင္မႈမူပုိင္ခြင့္ဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇။)

Printer-friendly versionSend by email
Law_Upload_PDF: