လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈။)

Printer-friendly versionSend by email
Law_Upload_PDF: