စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉။)

Printer-friendly versionSend by email
Law_Upload_PDF: