ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

Printer-friendly versionSend by email

၇၄။        ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္ပါ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ပါဝင္သည္ –

 

(က)

ပုဒ္မ ၁ဝ၉ ပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊

 

(ခ)

ပုဒ္မ ၁၄၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးေရတူညီစြာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းသည့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္။

၇၅။   လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ အၾကီးအမႉး၊ ဒုတိယအၾကီးအမႉးမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ခုစီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ပထမအစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္ေန့တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကတိသစၥာျပဳနိုင္ရန္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ေပးရန္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ၾကီးမႉးၾကီးၾကပ္ေပးရမည့္ အၾကီးအမႉးအား သဘာပတိဟု လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အၾကီးအမႉးနွင့္ ဒုတိယအၾကီးအမႉးကို နာယကနွင့္ ဒုတိယနာယကဟု လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၊ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အၾကီးအမႉးနွင့္ ဒုတိယအၾကီးအမႉးကို ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌဟု လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသံုးစဲြရမည္။

၇၆။

(က)

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ခု စတင္သည့္ ေန့ရက္မွ လေပါင္း ၃ဝ ၿပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔ရက္အထိ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို႔သည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကနွင့္ ဒုတိယနာယက တာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ က်န္သက္တမ္း ကာလအတြက္ ၿပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို႔သည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကနွင့္ ဒုတိယနာယက တာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရမည္၊

 

( ခ )

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသည္ နာယကတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းမရိွသည့္အခါ ဒုတိယနာယကသည္ နာယက တာဝန္ကို ယာယီ ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၇၇။      ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသည္ -

 

(က)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္၊

 

( ခ )

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္၍ မိန့္ခြန္း ေၿပာၾကားလိုေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အေၾကာင္း ၾကားလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ဖိတ္ၾကားရမည္၊

 

( ဂ )

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေနြးေဆာင္ရြက္ဆဲ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ လိုအပ္လွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပေစရန္ ဖိတ္ၾကားခြင့္ရိွသည္၊

 

(ဃ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေနြးေဆာင္ရြက္ဆဲ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ လိုအပ္လွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို့ တက္ေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပေစရန္ ဖိတ္ၾကားခြင့္ရိွသည္၊

၇၈။   ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပထမအၾကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၏ ပထမအစည္းအေဝး စတင္သည့္ေန့မွ ၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပရမည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေခၚယူက်င္းပရမည္။

၇၉။  ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက တစ္နွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ ေခၚယူက်င္းပရမည္။ ပံုမွန္အစည္းအေဝး တစ္ၾကိမ္နွင့္ တစ္ၾကိမ္အၾကား အရွည္ၾကာဆံုး ကာလသည္ ၁၂ လထက္မပိုေစရ။

၈ဝ။      ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သည္ -

 

(က)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကားသည့္ မိန့္ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

 

( ခ )

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို့ေသာ သဝဏ္လႊာနွင့္ နာယကက ခြင့္ျပဳေသာ အျခားသဝဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊

 

( ဂ )

ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

(ဃ)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

( င )

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

( စ )

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

 

(ဆ)

 အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

( ဇ )

ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊

 

(ဈ)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၈၁။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ –

 

(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပဆဲကာလျဖစ္လွ်င္ ယင္း အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

( ခ )

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပဆဲကာလ မဟုတ္လွ်င္ အနီးကပ္ဆံုး ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

( ဂ )

အမ်ားျပည္သူအကိ်ဳးငွာ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးအစည္းအေဝး သို့မဟုတ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ေခၚယူ က်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္။

၈၂။   ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးကိုျဖစ္ေစ၊ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကိုျဖစ္ေစ က်င္းပရန္ လိုအပ္လွ်င္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေခၚယူက်င္းပနိုင္သည္။

၈၃။   ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးကိုျဖစ္ေစ၊ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကိုျဖစ္ေစ အျမန္ဆံုး ေခၚယူ က်င္းပရမည္။

၈၄။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရအနက္ အနည္းဆံုး ေလးပံုတစ္ပံုက ေတာင္းဆိုလွ်င္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက အထူးအစည္းအေဝးကို အျမန္ဆံုး ေခၚယူက်င္းပရမည္။

၈၅။

(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္၏ ပထမေန့တြင္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ ခြင့္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဦးေရ တက္ေရာက္လွ်င္ ယင္းအစည္းအေဝး အထေျမာက္သည္။ အကယ္၍ အထမေျမာက္ပါက အစည္းအေဝးကို ေရႊ႕ဆိုင္းရမည္၊

 

( ခ )

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ အစည္းအေဝး အထမေျမာက္သည့္အတြက္ ေရႊ႕ဆိုင္း က်င္းပရေသာ အစည္းအေဝးမ်ားနွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရအနက္ အနည္းဆံုး သံုးပံုတစ္ပံု တက္ေရာက္လွ်င္ အစည္းအေဝးမ်ားအထေျမာက္သည္။

၈၆။

(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အျခားနည္း ၿပဌာန္းထားျခင္းမရိွလွ်င္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္၍ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ရမည္၊

 

( ခ )

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္သည့္ ကိစၥမ်ား၌ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သို့မဟုတ္ နာယကတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒုတိယနာယကသည္ ဆႏၵမဲမေပးရ။ ေထာက္ခံဆႏၵမဲနွင့္ ကန့္ကြက္ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ခ်င္း တူညီေနသည့္ ကိစၥရပ္တြင္သာ အနိုင္မဲ ေပးရမည္။

၈၇။  ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၁၅ ရက္ တစ္ဆက္တည္းပ်က္ကြက္လွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား နွင့္အညီ အေရးယူရန္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္သို့ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္ေပါင္း ၁၅ ရက္ကို ေရတြက္ရာ၌ အစည္းအေဝးေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ကာလကို ထည့္သြင္း ေရတြက္ျခင္း မျပဳရ။

၈၈။     ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအခိ်ဳ႕ လစ္လပ္ေနေစကာမူ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။ ထို့အျပင္ အခြင့္အေရး မရိွသူတစ္ဦးက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္း သို့မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကို ေနာင္အခါတြင္မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွေစကာမူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း မရိွေစရ။

၈၉။   ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွနိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္။ သို့ရာတြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အရျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ တားျမစ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရ။

၉ဝ။      ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ နာယက၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖဲြ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို့မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ ရိွသည္။

၉၁။      ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တင္ျပသင့္ေသာ မိမိအဖဲြ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို နာယက၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တင္ျပနိုင္သည္။

၉၂။

(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နွင့္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နွင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတို့တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမျပဳရ၊

 

(ခ)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန့္က်င္လွ်င္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေၿပာဆိုခြင့္ ရိွသည္။ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္းမျပဳရ၊

 

( ဂ )

ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ (ခ) တြင္ ပါရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးၾကရာတြင္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရိွခဲ့ပါက ယင္းတို့သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ စည္းမ်ဉ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ လည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းခံရမည္။

၉၃။     ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို့မဟုတ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယင္းအစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္ပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ တင္ျပရမည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ျကိုတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရ။

၉၄။    ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာ အရေသာ္လည္းေကာင္း ျဖန့္ခိ်ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ တရားစဲြဆိုပိုင္ခြင့္ မရိွေစရ။

၉၅။

(က)

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ စတင္တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ နွစ္ရပ္လံုးက အတည္ျပဳလွ်င္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊

 

(ခ)

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္တို့ သေဘာကဲြလဲြပါက ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ရမည္။

၉၆။      ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ ရိွသည္။

၉၇။

(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းသည့္အခါ -

 

 

(၁)

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္အား ယင္းဥပေဒနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္းနွင့္စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခြင့္ကို အပ္နွင္းနိုင္သည္၊

 

 

(၂)

သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္း သို့မဟုတ္ အာဏာပိုင္အား ယင္းဥပေဒနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန့္၊ ညွြန္ၾကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခြင့္ကို အပ္နွင္းနိုင္သည္။

 

( ခ )

ဥပေဒတစ္ရပ္က အပ္နွင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရျပဳလုပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန့္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္းေကာင္း ညီညြတ္မႈရိွရမည္၊

 

( ဂ )

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္လံုးက နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ယင္းနည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္းသို့မဟုတ္ စည္းကမ္းကို ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္သည္ သို့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစသည္ဟု မွတ္ယူရမည္၊

 

(ဃ)

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ေစရန္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တို့ သေဘာကဲြလဲြပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

 

( င )

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေစရန္ ပုဒ္မခဲြ ( ဂ ) သို့မဟုတ္ (ဃ) အရ ဆံုးျဖတ္ပါက ထိုသို႔ ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို့မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ေစျခင္း မျပဳမီ ယင္းနည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္းသို့မဟုတ္ စည္းကမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရိွေစရ။

၉၈။  ၿပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ၿပည္နယ္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို့မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖဲြ႕ ဥပေဒျပဳ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ အပ္နွင္းသည္။

၉၉။ တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္ သို့မဟုတ္ ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးအဖဲြ႕သို့မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖဲြ႕ကိုျဖစ္ေစ ဥပေဒျပဳခြင့္ အပ္နွင္းထားေသာ ကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၿပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းေပးရန္ လိုအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လိုအပ္ေသာဥပေဒကို ျပဌာန္း ေပးရမည္။

၁ဝဝ။

(က)

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ပါရိွေသာကိစၥရပ္မ်ားအနက္ မိမိတို့ စီမံခန့္ခဲြသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို့ တင္သြင္းခြင့္ရိွသည္၊

 

( ခ )

 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ကသာ တင္သြင္းခြင့္ရိွေသာ နိုင္ငံေတာ္၏ အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း၊ နွစ္စဉ္အရအသံုး ခန့္မွန္းေျခ ေငြစာရင္းနွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္။

၁ဝ၁။  ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌သာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ သတ္မွတ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွအပ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ စတင္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။

၁ဝ၂။    ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌သာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးးျခင္း မျပဳမီ အေသးစိတ္ ေလ့လာစိစစ္ရန္လိုအပ္ပါက ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနွင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတို့အား ပူးေပါင္းေလ့လာစိစစ္ေစျခင္း၊ ယင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား နွင့္အညီ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို့ကို ျပဳနိုင္သည္။

၁ဝ၃။

(က)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို့မဟုတ္ ယင္းက တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပရမည္၊

 

( ခ )

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရိွေသာ –

 

 

(၁)

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကီးအမႉးမ်ားနွင့္ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား၏ လစာ၊စရိတ္နွင့္ ယင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ား၊

 

 

(၂)

 ျပည္ေထာင္စုက ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ရိွေသာ ေၾကြးျမီမ်ား၊ ယင္းေၾကြးျမီမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုန္က် စရိတ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုက ေခ်းယူေငြမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အျခားကုန္က် စရိတ္မ်ား၊

 

 

(၃)

တရားရံုး သို့မဟုတ္ ခံုရံုး တစ္ရံုးရံုး၏ စီရင္ခ်က္၊ အမိန့္၊ ဒီကရီအရေပးေဆာင္ရန္ရိွေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား၊

 

 

(၄)

တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုခုအရ ၿဖစ္ေစက်ခံရမည့္ အျခား အသံုးစရိတ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ သို့ေသာ္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳရ။

 

(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ (ခ) ပါ အသံုးစရိတ္မ်ားမွအပ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ား အတြက္ကိုမူ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳျခင္းတို့ကို အမ်ားဆႏၵနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊

 

(ဃ)

 ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿပဌာန္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါအတိုင္း ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕က လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရမည္၊

 

(င)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ လ်ာထားေသာရေငြမ်ားနွင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ သံုးေငြမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္  ရေငြမ်ား လ်ာထားရန္ နွင့္ သံုးေငြမ်ား ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခဲြေဝသံုးစဲြေရးဥပေဒကို အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္းျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊

 

(စ)

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းသည့္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခဲြေဝသံုးစဲြေရး ဥပေဒပါအတိုင္း ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ က လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁ဝ၄။  ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဥပေဒကဲ့သို့ အာဏာတည္ေသာ အမိန့္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ျပီး ယင္းအမိန့္ကို အတည္ျပဳ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပသည့္အခါ –

 

(က)

ဥပေဒကဲ့သို့ အာဏာတည္ေသာ အမိန့္ကို အတည္ျပဳ၊ မျပဳဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

( ခ )

အတည္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ယင္းအမိန့္ ဆက္လက္အာဏာတည္ရမည့္ အခိ်န္ကာလကို သတ္မွတ္ေပးရမည္၊

 

( ဂ )

အတည္ျပဳခ်က္မရရိွလွ်င္ ဥပေဒကဲ့သို့ အာဏာတည္ေသာအမိန့္သည္ အတည္မျပဳသည့္ေန့မွစ၍ အာဏာတည္ျခင္းမွ ရပ္စဲရမည္။

၁ဝ၅။

(က)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေပးပို့လာသည့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေသာ သို့မဟုတ္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လက္ခံရရိွသည့္ေန့၏ ေနာက္တစ္ေန့မွ ၁၄ ရက္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္၊

 

( ခ )

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကာလအတြင္း မိမိ၏သေဘာထား မွတ္ခ်က္နွင့္အတူ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို့ ျပန္လည္ ေပးပို့နိုင္သည္၊

 

( ဂ )

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတကမိမိ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ၿပန္လည္ေပးပို့ျခင္း မျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာလ ၿပည့္ေျမာက္ သည့္ ေန့ရက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္ကို ရရိွျပီးသကဲ့သို့ ဥပေဒျဖစ္လာရမည္။

၁ဝ၆။

(က)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို့ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတက မိမိ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ ျပန္လည္ေပးပို့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ ၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို လက္ခံ၍ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္နိုင္သည္ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို လက္မခံဘဲ ဥပေဒၾကမ္းကို မူလအတိုင္း အတည္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္နိုင္သည္၊

 

( ခ )

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နွင့္အညီ ၿပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း သို့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို လက္မခံဘဲ မူလအတိုင္း အတည္ျပဳေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၿပန္လည္ေပးပို့လာသည့္အခါ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဥပေဒၾကမ္း ျပန္လည္ရရိွသည့္ေန့၏ ေနာက္တစ္ေန့မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ရမည္၊

 

( ဂ )

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿပန္လည္ေပးပို့ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မျပဳလွ်င္ သတ္မွတ္ကာလ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန့ရက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္ကို ရရိွျပီးသကဲ့သို့ ဥပေဒ ျဖစ္လာရမည္။

၁ဝ၇။   နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာ ဥပေဒမ်ား သို့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္ ရရိွျပီးသကဲ့သို့ မွတ္ယူရမည္ ၿဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ ထိုဥပေဒတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပခ်က္ မပါလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေန့မွစ၍ အာဏာတည္ရမည္။

၁ဝ၈။       ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ -

 

(က)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက တင္ျပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ သို့မဟုတ္နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ နုတ္ထြက္ျခင္းတို့နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည္၊

 

( ခ )

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ စာခု်ပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအနက္ မည္ကဲ့သို့ေသာ စာခ်ဳပ္ သို့မဟုတ္သေဘာတူညီခ်က္ အမိ်ဳးအစားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူရန္ မလိုဘဲ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ နုတ္ထြက္ျခင္းတို့ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼမတအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ လဲႊအပ္ နိုင္သည္။