ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

Printer-friendly versionSend by email

 

 

၁ဝ၉။        ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆံုး ၄၄ဝ ဦးျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖဲြ႕စည္းရမည္ –

 

(က)

ျမိဳ႕နယ္ကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ ထက္ ပိုမိုလာပါက အသစ္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ကို တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခုနွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း ဥပေဒနွင့္အညီ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ၃၃ဝ ဦး ထက္မပိုေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

 

(ခ )

 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒနွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ၁၁ဝ ဦးထက္ မပိုေသာ တပ္မေတာ္သား ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

၁၁ဝ။

(က)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ရပ္၏ ပထမအၾကိမ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္အခါ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအား သဘာပတိအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ရမည္၊

 

(ခ )

သဘာပတိသည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရွ့ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳရမည္၊

 

(ဂ )

 

သဘာပတိသည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျပီးသည္အထိ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။

၁၁၁။

(က)

(၁)

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တစ္ဦးနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ တစ္ဦးကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္၊

 

 

(၂)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သို့မဟုတ္ ဒုတိယဥကၠဌေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပေသာ ၿပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အစားထိုး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္၊

 

 

(၃)

 

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ ဥကၠဌတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္း မရိွသည့္အခါ ဒုတိယဥကၠဌသည္ ဥကၠဌ တာဝန္ကို ယာယီထမ္းေဆာင္ရမည္။

 

(ခ)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္း သတ္မွတ္ရမည္။

၁၁၂။      ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ -

 

(က)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္၊

 

(ခ )

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္၍ မိန့္ခြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား ဖိတ္ၾကားရမည္၊

 

(ဂ )

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ဆဲ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ လိုအပ္လွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပေစရန္ ဖိတ္ၾကားခြင့္ရိွသည္၊

 

(ဃ)

 

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အျခားတာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၁၃။

(က)

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို့သည္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ပထမအစည္းအေဝး စတင္ မက်င္းပမီ အခိ်န္အထိဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္၊

 

(ခ )

 

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သို့မဟုတ္ ဒုတိယဥကၠဌသည္ နုတ္ထြက္လွ်င္ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္  ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဥကၠဌ သို့မဟုတ္ ဒုတိယဥကၠဌ တာဝန္မွ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ရုပ္သိမ္းျခင္းကို ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကြယ္လြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ ဥကၠဌ သို့မဟုတ္ ဒုတိယဥကၠဌ အျဖစ္မွ ရပ္စဲျပီး ျဖစ္ေစရမည္။

၁၁၄။     ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနွင့္ ဒုတိယဥကၠဌတို့၏တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ရမည္။

၁၁၅။

(က)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ၿပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၊ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို့ကို ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းရမည္၊

 

(ခ)

 

 

ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာတင္ျပေစရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီကို တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ကာလသတ္မွတ္၍ ဖဲြ႕စည္းရမည္။ ထိုသို့ဖဲြ႕စည္းသည့္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္သား မဟုတ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ဖဲြ႕စည္းရန္ လိုအပ္ပါက ဖဲြ႕စည္းနိုင္သည္၊

 

(ဂ )

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးမ်ားအေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံျခားေရး တို့အျပင္ အျခားေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပေစရန္ လိုအပ္ပါက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ မ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ကာလ သတ္မွတ္၍ ဖဲြ႕စည္းနိုင္သည္၊

 

(ဃ)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖဲြ႕ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ သက္တမ္းတို႕ကို သတ္မွတ္ေပး ရမည္။

၁၁၆။  ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္နွင့္ ညိွနိွုင္းရန္ ကိစၥေပၚေပါက္လွ်င္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ နွင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အတြက္ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္မည့္ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ တာဝန္ေပးအပ္ နိုင္သည္။ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္သို့ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း ျပီးသည့္အခိ်န္အထိ ျဖစ္သည္။

၁၁၇။   ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္တို့သည္ ပုဒ္မ ၁၁၅ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ( ခ ) ပါ ေကာ္မတီမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားမွအပ အေျကာင္း ကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္လံုးက ေလ့လာရန္ရိွပါက ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥကၠဌမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ညိွနိွုင္း၍ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္ နိုင္သည္။ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ထိုေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္မည့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။ ယင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္သို့ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျပီးသည့္ အခိ်န္အထိ ျဖစ္သည္။

၁၁၈။

(က)

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ၿပည္သူ႕လွႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားက ေလ့လာေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားမွအပ က်န္အေၾကာင္း ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖဲြ႕မ်ားကို ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နိုင္ငံသားမ်ား ထည့္သြင္း၍လည္းေကာင္း ဖဲြ႕စည္းနိုင္သည္၊

 

(ခ )

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ အထက္ပါေကာ္မရွင္နွင့္ အဖဲြ႕မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသည့္အခါ ယင္းေကာ္မရွင္ သို့မဟုတ္ အဖဲြ႕မ်ား၏ အဖဲြ႕ဝင္ဦးေရ၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ရပိုင္ခြင့္နွင့္သက္တမ္းကိုပါ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

၁၁၉။      ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းသည္ ယင္းလႊတ္ေတာ္၏ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္ ေန့ရက္မွစ၍ ငါးနွစ္ ျဖစ္သည္။

၁၂ဝ။     ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ၿပည့္စံုသူသည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည္ –

 

(က)

အသက္ ၂၅ နွစ္ျပည့္ျပီးသူ၊

 

(ခ)

နိုင္ငံသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ နိုင္ငံသားျဖစ္သူ၊

 

( ဂ )

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အခိ်န္နွင့္တစ္ဆက္တည္း ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာ နိုင္ငံေတာ္တြင္ အနည္းဆံုး ၁ဝ နွစ္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သူ၊

 

 

ျခြင္းခ်က္။

နိုင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံျခားသို့ တရားဝင္သြားေရာက္သည့္ ကာလမ်ားကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့သည့္ကာလအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရတြက္ရမည္။

 

(ဃ)

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုသူ။

၁၂၁။      ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္မရိွေစရ -

 

(က)

ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဳးလြန္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုး၏ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရ၍ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ၊

 

(ခ )

 

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအာဏာ မတည္မီကျဖစ္ေစ၊ အာဏာတည္ျပီးမွျဖစ္ေစ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေစသည့္ျပစ္မႈျဖင့္ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းအတြက္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံပိုင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္သည့္ ကာလ ကုန္ဆံုးျခင္း မရိွေသးသူ၊

 

(ဂ )

စိတ္ေပါ့သြပ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူ၊

 

(ဃ)

လူမဲြအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုး၏ ေၾကညာခံထားရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ မရေသးသူ၊

 

( င)

နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို့မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ နိုင္ငံသားျဖစ္သူ၊

 

( စ )

နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ၿဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ နိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား သို့မဟုတ္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားနိုင္ခြင့္ရိွသူ၊

 

(ဆ)

 

နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုခု၏ အစိုးရ သို့မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖဲြ့အစည္း သို့မဟုတ္ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း စသည္တို့ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ရယူသံုးစဲြသူ သို့မဟုတ္ ယင္းသို့ အေထာက္အပံ့ ရယူသံုးစဲြသည့္ အဖဲြ႕အစည္းဝင္ျဖစ္သူ၊

 

(ဇ)

 

နိုင္ငံေရးကိစၥအတြက္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵမဲေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲ မေပးရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေၿပာဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းနွင့္ ယင္းသို့ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းျပဳသူ သို့မဟုတ္ ယင္းသို့ ျပဳလုပ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းဝင္ျဖစ္သူ၊

 

(ဈ)

သာသနာ့ဝန္ထမ္း၊

 

(ည)

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊

 

 

ျခြင္းခ်က္။

ယင္းစကားရပ္သည္ –

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခန့္အပ္ျခင္း ခံရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအဝင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ။

 

(ဋ)

နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း စသည္ တို့ကိုတိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစဲြသူ သို့မဟုတ္ ယင္းသို့ ရယူသံုးစဲြသည့္ အဖဲြ႕အစည္းဝင္ျဖစ္သူ၊

 

 

ျခြင္းခ်က္။

(၁)

နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကးဟူေသာ စကားရပ္တြင္ အျငိမ္းစား လစာ၊ စရိတ္၊ ေငြေၾကးေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ အကိ်ဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ ေထာက္ပံ့ခီ်းျမွင့္ထားေသာ လစာ၊ စရိတ္၊ ေငြေၾကးေသာ္ လည္းေကာင္း မပါဝင္၊

 

 

 

(၂)

 

 

 နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း ဟူေသာစကားရပ္တြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံေတာ္က သံုးစဲြခြင့္ျပဳထားေသာ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ထံမွ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္းသံုးစဲြေသာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေၿမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု နွင့္ အခန္းမ်ား၊ အျခားအေဆာက္ အအံုနွင့္ အခန္းမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေလယာဥ္၊ ရထား၊ သေဘၤာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ပစၥည္းစသည္မ်ား မပါဝင္။

 

( ဌ )

 

 

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာမတည္မီကျဖစ္ေစ၊ အာဏာတည္ျပီးမွျဖစ္ေစ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေစသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ သို့မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံပိုင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးျခင္း မရိွေသးသူ။

၁၂၂။   တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒနွင့္အညီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရမည္။

၁၂၃။   ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းတစ္ရပ္ စတင္ေသာ ပထမအၾကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ စတင္က်င္းပသည့္ ေန့ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း က်င္းပရမည္။

၁၂၄။

(က)

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ျပီးေနာက္ ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးနွင့္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီက ေခၚယူ က်င္းပရမည္၊

 

(ခ)

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ေနာင္သက္တမ္းမ်ားအတြက္ ပထမအၾကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ အညီ တာဝန္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွေသာ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေခၚယူ က်င္းပရမည္။

၁၂၅။

(က)

ပထမအၾကိမ္က်င္းပေသာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ ေရွ့ေမွာက္၌ ဇယား ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကတိသစၥာၿပဳရမည္၊

 

(ခ)

ကတိသစၥာ မျပဳရေသးေသာ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စတင္တက္ေရာက္ေသာ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေရွ့ေမွာက္၌ ကတိသစၥာျပဳရမည္။

၁၂၆။   ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက တစ္နွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ ေခၚယူက်င္းပရမည္။ ပံုမွန္အစည္းအေဝး တစ္ၾကိမ္နွင့္ တစ္ၾကိမ္ အၾကား အရွည္ၾကာဆံုးကာလသည္ ၁၂ လ ထက္ မပိုေစရ။

၁၂၇။     ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္ –

 

(က)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကားသည့္မိန့္ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

 

( ခ )

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို့ေသာသဝဏ္လႊာနွင့္ ဥကၠဌက ခြင့္ျပဳေသာ အျခား သဝဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

 

( ဂ )

ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

(ဃ)

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

(င)

ျပည္သူ႕လွြတ္ေတာ္သို့ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

 

( စ )

အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

 

(ဆ)

ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊

 

( ဇ )

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၂၈။

(က)

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္၏ ပထမေန့တြင္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဦးေရ တက္ေရာက္လွ်င္ ယင္းအစည္းအေဝး အထေျမာက္သည္။ အကယ္၍ အထမေျမာက္ပါက အစည္းအေဝးကို ေရႊ႕ဆိုင္းက်င္းပရမည္၊

 

( ခ )

 

ပုဒ္မခဲြ(က)အရ အစည္းအေဝး အထမေျမာက္သည့္အတြက္ ေရႊ႕ဆိုင္းက်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမ်ားနွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရအနက္ အနည္းဆံုး သံုးပံုတစ္ပံု တက္ေရာက္လွ်င္ ယင္းအစည္းအေဝးမ်ား အထေျမာက္သည္။

၁၂၉။

(က)

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ အျခားနည္း ၿပဌာန္းထားျခင္း မရိွလွ်င္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္၍ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

( ခ )

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္သည့္ ကိစၥမ်ား၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သို့မဟုတ္ ဥကၠဌတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဒုတိယဥကၠဌသည္ ဆႏၵမဲမေပးရ။ ေထာက္ခံဆႏၵမဲနွင့္ ကန့္ကြက္ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ခ်င္း တူညီေနသည့္ကိစၥရပ္တြင္သာ အနိုင္မဲေပးရမည္။

၁၃ဝ။

 

 

 

(က)

 

 

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတစ္ရပ္တြင္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၁၅ ရက္ တစ္ဆက္တည္း ပ်က္ကြက္လွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ထိုျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ေနရာ လစ္လပ္သည္ဟု ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာ နိုင္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ သည့္ ရက္ေပါင္း ၁၅ ရက္ကို ေရတြက္ရာ၌ အစည္းအေဝး ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ကာလကို ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မျပဳရ၊

 

(ခ)

 

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ရမည့္ ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတစ္ရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ရက္ေပါင္း ၁၅ ရက္ တစ္ဆက္တည္း ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ရရိွလွ်င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ယင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အား သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ အေရးယူရမည္။

 

၁၃၁။   ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအခိ်ဳ႕လစ္လပ္ေနေစကာမူ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ ထို့အျပင္ အခြင့္အေရး မရိွသူတစ္ဦးက ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲေပးျခင္း သို့မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကို ေနာင္အခါတြင္မွ စစ္ေဆး ေတြ႕ရိွေစကာမူ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း မရိွေစရ။

၁၃၂။  ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရိွနိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္။ သို့ရာတြင္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ အရျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရ။

၁၃၃။

 

 

 

(က)

 

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ  ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ လည္းေကာင္း၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္လည္းေကာင္း မဆန့္က်င္လွ်င္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတို့တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေၿပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို့ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို့နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္းမျပဳရ၊

 

(ခ)

 

 

 

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ျဖစ္ေစ၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္၏ အစည္းအေဝးသို့ ၿဖစ္ေစ တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သို့မဟုတ္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန့္က်င္လွ်င္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို့မဟုတ္ ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေၿပာဆိုခြင့္ရိွသည္။ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို့မဟုတ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တင္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ယင္းအဖဲြ႕အစည္း ဝင္မ်ား သို့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း မျပဳရ၊

 

(ဂ)

 

ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ ( ခ ) တြင္ ပါရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးၾကရာတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဳးလြန္မႈမ်ား ရိွခဲ့ပါကယင္းတို့သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ လည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းခံရမည္။

၁၃၄။

 

(က)

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို့မဟုတ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယင္းအစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ၿဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္ပါက ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားကို ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပရမည္။  ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏  ျကိုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရ၊

 

( ခ )

 

 

 

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရပ္၏ အစည္းအေဝးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္ သို့မဟုတ္ အဖဲြ႕တစ္ခုခု၏ အစည္းအေဝးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနသည့္ ယင္းေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သို့မဟုတ္ အဖဲြ႕၏ အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္ပါက ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သို့မဟုတ္ အဖဲြ႕၏ အၾကီးအမႉးမွတစ္ဆင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပရမည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏ျကိုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရ၊

 

( ဂ )

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို့မဟုတ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ သို့မဟုတ္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းေသာေကာ္မရွင္နွင့္ အဖဲြ႕အစည္းအေဝး က်င္းပခိ်န္ မဟုတ္လွ်င္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးပါက ထိုသို့ ဖမ္းဆီးျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားကို ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ ေဆာလ်င္စြာ တင္ျပရမည္။

၁၃၅။    ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာအရေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖန့္ခိ် ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ တရားစဲြဆိုပိုင္ခြင့္ မရိွေစရ။

၁၃၆။    ဇယား ၁ ပါ ၿပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္သာ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၌ ၿပဌာန္းထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ အညီ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း စတင္တင္သြင္းခြင့္ရိွသည္။

၁၃၇။

 

(က)

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿပဌာန္းသည့္ ဥပေဒအရျပဳသည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ျပီး သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းသည္ မိမိထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းကို အနီးကပ္ဆံုး က်င္းပေသာ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ခြင့္ျပဳသည့္ အစီအစဉ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန့္ေဝတင္ျပရမည္၊

 

(ခ)

 

 

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက ယင္း နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ေစရန္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္း ၿဖန့္ေဝ တင္ျပေသာ ေန့ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းနိုင္သည္၊

 

( ဂ )

 

နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဉ္း သို့မဟုတ္ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ေစရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ၿပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္တို့ သေဘာကဲြလဲြပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပရမည္။

၁၃၈။

 

(က)

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္က တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ေပးပို့လာလွ်င္ ၿပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းဟု မွတ္ယူ၍ ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

(ခ)

 

 

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္  ၿပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ပါရိွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ၿပည္ေထာင္စု လွႊတ္ေတာ္၌သာ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုဥပေဒနွင့္အညီ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္သို့ စတင္တင္သြင္းခြင့္ ရိွသည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား နွင့္အညီ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္၊

 

(ဂ)

 

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္နိုင္ရန္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္သို့ ေပးပို့ရမည္။

၁၃၉။

(က)

 

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္သည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေပးပို့ေသာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကို လက္ခံရရိွသည့္အခါ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္သည့္ အတိုင္း သေဘာတူေၾကာင္း သို့မဟုတ္ သေဘာမတူေၾကာင္း သို့မဟုတ္ ၿပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္နိုင္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္း ကို ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္အတူ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သို့ ျပန္လည္ေပးပို့ရမည္၊

 

(ခ)

ပည္သူ့လႊတ္ေတာ္က ေပးပို့ခဲ့သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္က ၿပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿပန္လည္ ေပးပို့လာလွ်င္ ၿပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္သည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ၿပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံပါက ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ ေပးပို့ရမည္၊

 

(ဂ)

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္သည္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္သို့ ေပးပို့ခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္နွင့္ သေဘာ ကဲြလဲြလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူရမည္။

၁၄ဝ။       ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ –

 

(က)

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖဲြ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို့မဟုတ္ ကိစၥပ္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ ရိွသည္၊

 

( ခ )

ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားနွင့္ အဖဲြ႕မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားသို့ ယင္းေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ သို့မဟုတ္ အဖဲြ႕အၾကီးအမႉး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖဲြ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သို့မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွသည္။