ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၀

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ၆/၂၀၁၈ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ရာရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ပူးတြဲဥကၠ႒ျဖစ္သူ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္တင္၊ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္

အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယေန႔ အစည္းအေဝးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီစတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွဆိုလၽွင္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး လုံၿခဳံေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး စသည့္အခ်က္သုံးခ်က္ကိုအဓိကထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္တြင္ အခ်က္ ၈၀ ခန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္မႈအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၌ ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ ျပည္သူသို႔အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ေျမျပင္တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ပူးတြဲဥကၠ႒ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ၏အသံနားေထာင္

ပူးတြဲေကာ္မတီဥကၠ႒ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ IDPစခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရးကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါရန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္တစ္လုံး IDPစခန္းကိုပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေဒသတစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ NV Card ေဆာင္႐ြက္မႈသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိပါေၾကာင္း၊ အတူလက္တြဲေနထိုင္ေရးအတြက္ သိမ္သိမ္ ေမြ႕ေမြ႕၊ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေနရပါေၾကာင္း၊ ကိစၥတိုင္းအတြက္ လုံၿခဳံတည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးစား ေပးေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသခံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းကာ ျပည္သူ၏အသံနားေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 

ဆက္လက္၍ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီး ဌာန မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းႏွင့္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕တို႔မွဝန္ထမ္းအင္အားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခ်ထားေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လွဖိုးေခါင္အဝင္လမ္းျဖစ္သည့္  ေမာင္ေတာ-ေ႐ႊဇား-ျပင္ျဖဴ လမ္းဆုံကတၱရာခင္းျခင္းကိုလည္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ လွဖိုးေခါင္စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမပုံ IDP စခန္း ပိတ္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊လွဖိုးေခါင္အဝင္လမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ

ေကာ္မတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက လစဥ္တင္ျပခ်က္မ်ားအျပင္ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိပါက ေကာ္မတီသို႔အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီတင္ျပ ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ျဖည့္တင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး ေဆာင္႐ြက္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအေျခအေန မ်ားကိုေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၏တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏွင့္ပူးတြဲဥကၠ႒တို႔က လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းၫွိႏႈိင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။